do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 29.04.2021 r.


Tabela z uchwałami Zarządu

Nr

Nr uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

3485/2021

nieodpłatnego przekazania bez obowiązku zwrotu mienia stanowiącego zbędne składniki majątku ruchomego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3486/2021

zatwierdzenie trybu przetargu oraz powołanie komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego wg dwóch części dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3487/2021

zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji oraz powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi pn. Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej projektu „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)”

Uchwała

 1.  

3488/2021

zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji oraz powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi pn. „Przygotowanie i przeprowadzenie testów infrastruktury teleinformatycznej, w tym testów bezpieczeństwa systemu informatycznego SIPWW”

Uchwała

 1.  

3489/2021

zatwierdzenia Listy ocenionych operacji w ramach konkursu nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w województwie wielkopolskim

Uchwała

 1.  

3490/2021

aktualizacji listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3491/2021

przyjęcia Książki Procedur KP-611-442-ARiMR/5/z Obsługa wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 "Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartego w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020 w zakresie działań „Koszty bieżące i aktywizacja” oraz „Wsparcie przygotowawcze”

Uchwała

 1.  

3492/2021

przyjęcia Książki Procedur KP-611-443-ARiMR/5/z Obsługa wniosku o płatność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020 w zakresie działań Wsparcie przygotowawcze oraz Koszty bieżące i aktywizacja

Uchwała

 1.  

3493/2021

przyjęcia Książki Procedur KP-611-472-ARiMR/3/z Obsługa wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania „Działania prowadzone w ramach współpracy”

Uchwała

 1.  

3494/2021

przyjęcia Książki Procedur KP-611-473-ARiMR/3/z Obsługa wniosku o płatność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania „Działania prowadzone w ramach współpracy”;

Uchwała

 1.  

3495/2021

przyjęcia Książki Procedur KP-611-474-ARiMR/3/z Obsługa wniosku o dofinansowanie na projekt grantowy w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020

Uchwała

 1.  

3496/2021

przyjęcia Książki Procedur KP-611-475-ARiMR/6/z Obsługa wniosku o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020 z wyłączeniem projektów grantowych

Uchwała

 1.  

3497/2021

przyjęcia Książki Procedur KP-611-476-ARiMR/3/z Obsługa wniosku o płatność na projekt grantowy w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Uchwała

 1.  

3498/2021

przyjęcia Książki Procedur KP-611-477-ARiMR/3/z Obsługa wniosku o płatność w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020z wyłączeniem projektów grantowych

Uchwała

 1.  

3499/2021

przyjęcia Książki Procedur KP-611-350-ARiMR/5/z Obsługa wniosku o płatność w ramach działania 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich PROW na lata 2014-2020”.

Uchwała

 1.  

3500/2021

zatwierdzenia „Programu naprawczego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie na lata 2020-2022”

Uchwała

 1.  

3501/2021

zatwierdzenia „Programu naprawczego Wielkopolskiego Centrum Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie na lata 2020-2022”

Uchwała

 1.  

3502/2021

zatwierdzenia „Programu naprawczego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu na lata 2020-2022”

Uchwała

 1.  

3503/2021

zatwierdzenia „Programu naprawczego Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu na lata 2020-2022”

Uchwała

 1.  

3504/2021

zatwierdzenia „Programu naprawczego Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy na lata 2020-2022”;

Uchwała

 1.  

3505/2021

zatwierdzenia „Programu Naprawczego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu na lata 2020-2022”

Uchwała

 1.  

3506/2021

zatwierdzenia „Programu naprawczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na lata 2020-2022”

Uchwała

 1.  

3507/2021

zatwierdzenia „Programu naprawczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie na lata 2020-2022”

Uchwała

 1.  

3508/2021

zatwierdzenia „Programu Naprawczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na lata 2020-2022”

Uchwała

 1.  

3509/2021

zatwierdzenia „Programu naprawczego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu na lata 2020-2022”

Uchwała

 1.  

3510/2021

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem

Uchwała

 1.  

3511/2021

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2021

Uchwała

 1.  

3512/2021

zmieniająca uchwałę 3331/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2021

Uchwała

 1.  

3513/2021

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3514/2021

wyrażenia zgody na wynajmowanie pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie

Uchwała

 1.  

3515/2021

zawarcia umowy użyczenia nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Kramarskiej 32

Uchwała

 1.  

3516/2021

wyrażenia zgody na wynajęcie placu manewrowego przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance.

Uchwała

 1.  

3517/2021

zmiany Uchwały Nr 3054/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. (zmienianej uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego: nr 5103/2018 z dnia 27 marca 2018 r., nr 739/2019 z dnia 23 maja 2019 r.) w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt.: „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” realizowanego w ramach Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.3 Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 – projekt pozakonkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020

Uchwała

 1.  

3518/2021

zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2959/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.3 Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 – projekt pozakonkursowy złożonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3519/2021

zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 5891/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacje z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.07.03.02-IZ.00-30-001/18 dla Działania 7.3 Ekonomia społeczna, Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3520/2021

przyjęcia Raportu o stanie Województwa Wielkopolskiego za 2020 rok

Uchwała

 1.  

3521/2021

zatwierdzenia „Planu Działań w ramach Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2023 r.”

Uchwała

 1.  

3522/2021

zmiany Uchwały nr 840/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie decyzji o dofinansowaniu dla projektów Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3523/2021

podjęcia działań zmierzających do złożenia przez Województwo Wielkopolskie, działające poprzez jednostkę organizacyjną - Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie, projektu pn. „Praktyka i doświadczenie zdobyte w UE perspektywą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży" w ramach programu Erasmus+ „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”, konkurs 2021 i realizacji tego projektu

Uchwała

 1.  

3524/2021

podjęcia działań zmierzających do złożenia przez Województwo Wielkopolskie, działające poprzez jednostkę organizacyjną - Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, projektu pn. „Europejska mobilność młodych Wielkopolan” w ramach przyznanej akredytacji w programie Erasmus+ w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, Akcja 1: Mobilność edukacyjna i realizacji tego projektu

Uchwała

 1.  

3525/2021

podjęcia działań zmierzających do złożenia przez Województwo Wielkopolskie, działające poprzez jednostkę organizacyjną - Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, projektu pn. „Europa otwarta na zawodowców” w ramach przyznanej akredytacji w programie Erasmus+ w sektorze Kształcenia i szkoleń zawodowych, Akcja 1: Mobilność edukacyjna i realizacji tego projektu

Uchwała

 1.  

3526/2021

podjęcia działań zmierzających do złożenia przez Województwo Wielkopolskie, działające poprzez jednostkę organizacyjną - Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile, projektu pn. „Staże w Hiszpanii – teoria w praktyce” w ramach przyznanej akredytacji w programie Erasmus+ w sektorze Kształcenia i szkoleń zawodowych, Akcja 1: Mobilność edukacyjna i realizacji tego projektu

Uchwała

 1.  

3527/2021

upoważnienia Danuty Wielbowicz, Dyrektora Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu do zawarcia umowy najmu pomieszczeń na działalność statutową dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filii w Swarzędzu

Uchwała

 1.  

3528/2021

upoważnienia Katarzyny Horeczy-Grunau, Dyrektora Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie do zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości w Śmiardowie Złotowskim

Uchwała

 1.  

3529/2021

upoważnienia Andrzeja Budnego, Dyrektora Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie do zawarcia umowy najmu pomieszczeń na działalność statutową dla Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie

Uchwała

 1.  

3530/2021

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2021

Uchwała

 1.  

3531/2021

uzgodnienia powołania Pana Antoniego Pelczyka na stanowisko zastępcy dyrektora ds. programowych Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Uchwała

 1.  

3532/2021

wystąpienia do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz do innych właściwych podmiotów w celu zasięgnięcia opinii w sprawie powołania Pani Joanny Nowak na stanowisko dyrektora Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie na następny okres

Uchwała

 1.  

3533/2021

zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2021

Uchwała

 1.  

3534/2021

zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2021

Uchwała

 1.  

3535/2021

zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2021

Uchwała

 1.  

3536/2021

zmieniająca uchwałę nr 3137/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu odrębnymi ustawami na rok 2021

Uchwała

 1.  

3537/2021

podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym od początku roku do końca I kwartału 2021 roku

Uchwała

 1.  

3538/2021

nadania odznaki honorowej za „Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”

Uchwała

 1.  

3539/2021

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-04-29 Marek Woźniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-05-24 10:41:37 przez Katarzyna Matysiak
ostatnia zmiana treści: 2021-06-24 08:09:54 przez Katarzyna Matysiak

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 610 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021