do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 31.03.2021 r.


Tabela z uchwałami Zarządu

Nr

Nr uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

3398/2021

przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2020 rok;

Uchwała

 1.  

3399/2021

zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2021

Uchwała

 1.  

3400/2021

zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2021

Uchwała

 1.  

3401/2021

zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2021

Uchwała

 1.  

3402/2021

zmieniająca uchwałę Nr 3137/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu odrębnymi ustawami na rok 2021

Uchwała

 1.  

3403/2021

wyrażenia zgody na wynajmowanie pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

Uchwała

 1.  

3404/2021

wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane i realizację inwestycji drogowej w Garbach, gm. Swarzędz

Uchwała

 1.  

3405/2021

wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane i realizację inwestycji w Poznaniu przy ul. Kościuszki 95

Uchwała

 1.  

3406/2021

przeprowadzenia drugich przetargów na zbycie lokali w Kępnie przy ul. Wrocławskiej 63 i powołania komisji przetargowej

Uchwała

 1.  

3407/2021

prolongaty terminu zapłaty przez użytkowników wieczystych opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 8-10 za 2021 rok

Uchwała

 1.  

3408/2021

przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrowie Wlkp. przy ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 9 i powołania komisji przetargowej

Uchwała

 1.  

3409/2021

przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Przyborowie przy ul. Złotej Rybki 1 i powołania komisji przetargowej

Uchwała

 1.  

3410/2021

sprzedaży lokalu garażowego nr 8 położonego w Baranowie przy ul. Budowlanych 9 w trybie przetargowym i sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Uchwała

 1.  

3411/2021

aktualizacji listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3412/2021

udzielenia upoważnienia Panu Wojciechowi Jankowiakowi – Wicemarszałkowi Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 1.  

3413/2021

powołania komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2021

Uchwała

 1.  

3414/2021

zatwierdzenia do dofinansowania projektu, który pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną oraz negocjacje w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.06.06.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne – Rehabilitacja onkologiczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3415/2021

określenia i ogłoszenie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

Uchwała

 1.  

3416/2021

przyjęcia zmian Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3417/2021

zatwierdzenia zmian do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3418/2021

udzielenia pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Grabowskiemu – Wicemarszałkowi Województwa Wielkopolskiego do zawarcia umów dla projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPWP.03.01.01-IZ.00-30-001/17 dla Poddziałania 3.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3419/2021

rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. „Wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych w lokalizacjach problematycznych w związku z transportem żywności z wielkopolskich związków stowarzyszeń banków żywności do potrzebujących”

Uchwała

 1.  

3420/2021

przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zmiany statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego

Uchwała

 1.  

3421/2021

ogłoszenie naboru do Programu „Kultura w drodze”

Uchwała

 1.  

3422/2021

upoważnienie spółki pod firmą „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu do zawarcia umowy stałego monitoringu przeciwpożarowego mającego funkcjonować na rzecz Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka

Uchwała

 1.  

3423/2021

Program pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” oraz ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie zadań do realizacji w 2021 r. z zakresu ochrony środowiska w ramach tego Programu

Uchwała

 1.  

3424/2021

powołanie Komisji Konkursowej ds. zaopiniowania ofert złożonych na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2021

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-03-31 Marek Woźniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-04-19 08:30:38 przez Katarzyna Matysiak
ostatnia zmiana treści: 2021-04-19 15:32:00 przez Katarzyna Matysiak

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1190 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021