do góry ^

Zatwierdzenie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów


Nazwa sprawy/procedury

Zatwierdzenie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256).
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523).
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1277).
 5. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10).

 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części powinien zawierać:
  a) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby oraz adres składowiska odpadów;
  b) informację o uzyskanym pozwoleniu na użytkowanie składowiska odpadów;
  c) informację o proponowanej formie i wysokości zabezpieczenia roszczeń.
 2. Do wniosku należy dołączyć:

a) instrukcję prowadzenia składowiska;

b) dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do dysponowania całą nieruchomością, na której będzie zlokalizowane składowisko wraz  ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami, związanymi z prowadzeniem tego  składowiska w okresie obejmującym fazę eksploatacyjną i poeksploatacyjną;

c) kopię świadectwa stwierdzającego kwalifikacje kierownika składowiska odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów;

d) zaświadczenie o niekaralności zarządzającego składowiskiem:

– w przypadku zarządzającego składowiskiem będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, także jego wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu, za przestępstwa przeciwko środowisku,

– będącego osobą fizyczną, a w przypadku zarządzającego składowiskiem będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jego wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu, za przestępstwa, o których mowa
w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks karny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1950).

 1. Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów obejmuje fazę eksploatacyjną i fazę poeksploatacyjną oraz powinna zawierać następujące informacje:

a) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby oraz adres składowiska odpadów;

b) określenie typu składowiska;

c) określenie, czy na składowisku odpadów, którego dotyczy instrukcja, jeżeli jest to składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zostały wydzielone części, na których mają być składowane określony rodzaje odpadów niebezpiecznych;

d) rodzaje odpadów przeznaczonych do składowania na składowisku odpadów;

e) roczną i całkowitą masę odpadów dopuszczonych do składowania;

f) docelowa rzędną (maksymalną wysokość składowania) i pojemność składowiska odpadów;

g) rodzaje odpadów, które mogą zostać użyte na tym składowisku odpadów,  zamiast innych materiałów, w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej,  oraz sposób ich użycia;

h) wyszczególnienie urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego  funkcjonowania składowiska odpadów;

i) wyszczególnienie aparatury kontrolno-pomiarowej wraz ze schematem rozmieszczenia punktów pomiarowych;

j) określenie sposobu składowania poszczególnych rodzajów odpadów;

k) określenie rodzaju i grubości stosowanej warstwy izolacyjnej;

l) określenie godzin otwarcia składowiska odpadów;

m) określenie sposobu zabezpieczenia składowiska odpadów przed dostępem osób nieuprawnionych;

n) określenie procedury przyjęcia odpadów na składowisko odpadów;

o) określenie sposobów i częstotliwości prowadzonych badań spełnienia kryteriów dopuszczania odpadów do składowania na składowisku danego typu (zgodnie z art. 117 ustawy o odpadach);

p) określenie planu awaryjnego, w szczególności na wypadek wykrycia zmian w jakości wód gruntowych z powodu emisji substancji ze składowiska odpadów;

q) sposób technicznego zamknięcia składowiska odpadów i kierunek jego rekultywacji;

r) inne działania prowadzone na składowisku odpadów dotyczące prowadzenia i nadzoru nad składowiskiem odpadów w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania.

 1. Ponadto, do wniosku należy dołączyć:
  a) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania
  w obrocie prawnym;
  b) pełnomocnictwo – jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik;
  c) potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Środowiska
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 1. Niezwłocznie po wpływie wniosku zostaje on rozpatrzony.
 2. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku zostaje wysłane wezwanie do uzupełnienia braków.
 3. Nieuzupełnienie braków formalnych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
 4. Rozstrzygnięcie w formie:

a) decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów;

b) decyzji odmawiającej.

 

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo odwołania do Ministra Klimatu, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Opłaty

 1. 505,00 zł – opłata skarbowa za zatwierdzenie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów.
 2. 17,00 zł – opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty skarbowe należy wnieść z chwilą powstania obowiązku ich zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku, na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
PKO Bank Polski S.A. Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Agnieszka Fiebig
tel.: 61 626 64 16
e-mail: agnieszka.fiebig@umww.pl

Mariusz Adamski
tel.: 61 626 64 06
e-mail: mariusz.adamski@umww.pl

Róża Arndt-Czarnecka
tel.: 61 626 64 07
e-mail: roza.arndt@umww.pl

Jolanta Balińska
tel.: 61 626 64 07
e-mail: jolanta.balinska@umww.pl

Marta Gołembowska
tel.: 61 626 64 67
e-mail: marta.golembowska@umww.pl

Anna Łukasiewicz
tel.: 61 626 64 22
e-mail: anna.lukasiewicz@umww.pl

Joanna Marciniak-Parzonka
tel.: 61 626 64 98
e-mail: joanna.marciniak-parzonka@umww.pl

Katarzyna Skoracka-Walasik
tel.: 61 626 64 62
e-mail: katarzyna.walasik@umww.pl

Patrycja Zarzycka
tel.: 61 626 64 32
e-mail: patrycja.zarzycka@umww.pl

Hanna Żarkiewicz
tel.: 61 626 64 84
e-mail: hanna.zarkiewicz@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

 1. Zgodnie z art. 128 ustawy o odpadach – zarządzający składowiskiem odpadów może rozpocząć działalność polegającą na prowadzeniu składowiska odpadów po uzyskaniu kolejno:

a) pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów,

b) pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów,

c) decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.

 1. W przypadku składowiska odpadów zlokalizowanego na terenach zamkniętych organem właściwym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.
 2. Zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy o odpadach – właściwy organ może w decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów określić dodatkowe wymagania, związane
  ze specyfiką składowania odpadów.
 3. W decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, właściwy organ zatwierdza również wysokość i formę zabezpieczenia roszczeń.
 4. Zgodnie z art. 135 ust. 3 ustawy o odpadach – zmiany na składowisku odpadów, dotyczące elementów instrukcji prowadzenia składowiska, o których mowa w art. 129 ust. 4 pkt 2-7
  9-11 i 17 ustawy o odpadach, wymagają wydania decyzji zatwierdzającej nową instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.
 5. Na wniosek zarządzającego składowiskiem odpadów, właściwy organ, po zakończeniu fazy poeksploatacyjnej, wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.
 6. Po uzyskanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, zarządzający składowiskiem może złożyć wniosek
  o zwrot ustanowionego zabezpieczenia roszczeń.

 

Informacja dla właścicieli danych osobowych

 

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

a) prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia instrukcji prowadzenia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części;

b) weryfikacji przestrzegania warunków decyzji;

c) udzielania informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej;

d) sprawozdawczości i statystyki;

e) archiwizacji.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku ze sprawowaniem władzy publicznej.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34,
  61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieoznaczony, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom występującym o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej – pod warunkiem, że żądane dane będą stanowiły ww. informacje.
 9. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-02-08 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-02-15 12:39:32 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2020-03-23 14:28:20 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 3918 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020