do góry ^

Zmiana zarządzającego składowiskiem odpadów


Nazwa sprawy/procedury

 Zmiana zarządzającego składowiskiem odpadów.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

 

Wymagane dokumenty

 1. Zmiana zarządzającego składowiskiem odpadów wymaga złożenia wniosku o przeniesienie na podmiot zainteresowany przejęciem składowiska odpadów:

a) decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów;

b) pozwolenia zintegrowanego albo zezwolenia na przetwarzanie odpadów;

c) zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części lub decyzji
o zamknięciu składowiska odpadów lub jego wydzielonej części

 1. Do wniosku należy dołączyć:

a) oświadczenie o rękojmi prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z ww. decyzji;

b) oświadczenie o wyrażeniu zgody przez podmiot zainteresowany przejęciem składowiska odpadów – na przyjęcie wszystkich praw i obowiązków zawartych w ww. decyzjach;

c) oświadczenie zarządzającego dotychczas składowiskiem odpadów – na przejęcie składowiska przez podmiot zainteresowany przejęciem składowiska;

d) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym;

e) pełnomocnictwo – jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik;

f) dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Środowiska
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy
od dnia wszczęcia postępowania.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 1. Niezwłocznie po wpływie wniosku zostaje on rozpatrzony.
 2. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku zostaje wysłane wezwanie do uzupełnienia braków.
 3. Nieuzupełnienie braków formalnych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
 4. Rozstrzygnięcie w formie:

a) decyzji przenoszącej prawa i obowiązki z decyzji wskazanych w art. 151 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach;

b) decyzji odmawiającego.

 

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo odwołania do Ministra Klimatu, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Opłaty

 1. 259,00 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji przenoszącej prawa i obowiązki.
 2. 17,00 zł – opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty skarbowe należy wnieść z chwilą powstania obowiązku ich zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku, na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
PKO Bank Polski S.A. Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Agnieszka Fiebig
tel.: 61 626 64 16
e-mail: agnieszka.fiebig@umww.pl

Mariusz Adamski
tel.: 61 626 64 06
e-mail: mariusz.adamski@umww.pl

Róża Arndt-Czarnecka
tel.: 61 626 64 07
e-mail: roza.arndt@umww.pl

Jolanta Balińska
tel.: 61 626 64 07
e-mail: jolanta.balinska@umww.pl

Marta Gołembowska
tel.: 61 626 64 67
e-mail: marta.golembowska@umww.pl

Anna Łukasiewicz
tel.: 61 626 64 22
e-mail: anna.lukasiewicz@umww.pl

Rafał Maciejewski
tel.: 61 626 64 68
e-mail: rafal.maciejewski@umww.pl

Joanna Marciniak-Parzonka
tel.: 61 626 64 98
e-mail: joanna.marciniak-parzonka@umww.pl

Katarzyna Skoracka-Walasik
tel.: 61 626 64 62
e-mail: katarzyna.walasik@umww.pl

Patrycja Zarzycka
tel.: 61 626 64 32
e-mail: patrycja.zarzycka@umww.pl

Hanna Żarkiewicz
tel.: 61 626 64 84
e-mail: hanna.zarkiewicz@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

 1. W przypadku składowiska odpadów zlokalizowanego na terenach zamkniętych organem właściwym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.
 2. Warunkiem przejęcia składowiska odpadów jest ustanowienie zabezpieczenia roszczeń przez podmiot zainteresowany przejęciem składowiska odpadów oraz wyrażenie zgody przez:

a) podmiot zainteresowany przejęciem składowiska odpadów – na przyjęcie wszystkich praw i obowiązków zawartych w decyzjach, o których mowa w art. 151 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach;

b) zarządzającego dotychczas składowiskiem odpadów – na przejęcie składowiska odpadów przez podmiot zainteresowany przejęciem składowiska.

 1. Podmiot, który uzyskał decyzję o przeniesieniu praw i obowiązków oraz tytuł prawny do dysponowania całą nieruchomością, na której jest zlokalizowane składowisko odpadów, wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami związanymi z prowadzeniem tego składowiska, przejmuje wszystkie prawa i obowiązki wynikające z decyzji, o których mowa w art. 151 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach.
 2. Z dniem uzyskania przez podmiot, który uzyskał decyzję o przeniesieniu praw i obowiązków, tytułu prawnego, środki zgromadzone na funduszu rekultywacyjnym przechodzą, z mocy prawa, na ten podmiot.
 3. W decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków zatwierdza się wysokość i formę ustanowionego zabezpieczenia roszczeń.
 4. Zarządzający dotychczas składowiskiem odpadów może złożyć wniosek o zwrot ustanowionego zabezpieczenia roszczeń po uzyskaniu przez nowego zarządzającego składowiskiem tytułu prawnego do dysponowania całą nieruchomością, na której jest zlokalizowane składowisko odpadów, wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami związanymi z prowadzeniem tego składowiska.
 5. Decyzja o przeniesieniu praw i obowiązków wywołuje skutki prawne po uzyskaniu przez wnioskodawcę tytułu prawnego do dysponowania całą nieruchomością, na której jest zlokalizowane składowisko odpadów, wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami związanymi z prowadzeniem tego składowiska.
 6. Decyzja o przeniesieniu praw i obowiązków wygasa po upływie roku od dnia jej doręczenia, jeżeli wnioskodawca nie uzyskał tytułu prawnego do dysponowania całą nieruchomością, na której jest zlokalizowane składowisko odpadów, wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami związanymi z prowadzeniem tego składowiska.
 7. Przeniesienie praw i obowiązków z pozwolenia zintegrowanego następuje na zasadach określonych w art. 189 ustawy Prawo ochrony środowiska. Podmiot, który staje się prowadzącym instalację – składowisko odpadów, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z pozwolenia zintegrowanego i występuje niezwłocznie z wnioskiem o zmianę pozwolenia w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację. Powyższe następuje w ramach odrębnego postępowania administracyjnego, do którego mają zastosowanie przepisy o zmianie pozwolenie zintegrowanego.

 

Informacja dla właścicieli danych osobowych

 

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34,
  61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

a) prowadzenia procedury zmiany zarządzającego składowiskiem odpadów;

b) weryfikacji przestrzegania warunków decyzji;

c) udzielania informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej;

d) sprawozdawczości i statystyki;

e) archiwizacji.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku ze sprawowaniem władzy publicznej.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34,
  61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieoznaczony, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom występującym o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej – pod warunkiem, że żądane dane będą stanowiły ww. informacje.
 9. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2013-03-01 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2013-03-01 11:35:05 przez Tomasz Spychalski
ostatnia zmiana treści: 2020-03-23 15:03:21 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 7583 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020