do góry ^

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami


 

Nazwa sprawy/procedury

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa - dział III.
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Wymagane dokumenty

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami – za rok 2019 i lata następne - należy złożyć za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO – poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, w terminie do dnia 15 marca roku następnego.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Korzystania i Informacji o Środowisku
al. Niepodległości 34
61 – 714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

 1. Sprawozdanie należy przekazać w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.
 2. W postępowaniu administracyjnym w sprawie zobowiązania podmiotu do przedłożenia korekty sprawozdania, marszałek województwa określa termin przekazania korekty nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Postępowanie w sprawie zobowiązania posiadacza odpadów do przedłożenia dokumentów ewidencji odpadów  powinno zakończyć się w ciągu miesiąca od dnia jego wszczęcia.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego ma obowiązek domagania się przedłożenia sprawozdań za okres do 5 lat wstecz.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 1. Weryfikacja sprawozdania.
 2. Wezwanie do złożenia sprawozdania  lub  jego korekty.
 3. Wydanie decyzji administracyjnej zobowiązującej podmiot do przedłożenia korekty sprawozdania w przypadku gdy informacje w nim zawarte są niezgodne ze stanem rzeczywistym.
 4. Wydanie decyzji administracyjnej zobowiązującej posiadacza odpadów do przedłożenia dokumentów ewidencji odpadów, w przypadku gdy dokumenty ewidencji odpadów, o których mowa w art. 67 ust. 1 ustawy o odpadach budzą wątpliwości co do prawidłowości sporządzenia lub gdy jest to niezbędne do prowadzenia innych postępowań z zakresu ochrony środowiska należących do jego właściwości.

 

Tryb odwoławczy

 1. Stronie przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 2. Jeżeli podmiot stwierdzi, że dane, które zawarł w wykazie nie są prawidłowe ma prawo dokonać korekty tego dokumentu.

 

Opłaty

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłatę skarbową należy wnieść na konto:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansów, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i  Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

PKO BP S.A.

Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Maciej Borowczyk
tel. 61 626 64 24
e-mail: maciej.borowczyk@umww.pl
(powiaty: kolski, międzychodzki, gostyński, rawicki)

Martyna Czamajło
tel. 61 626 64 47
e-mail: martyna.czamajlo@umww.pl
(powiaty: gnieźnieński, kościański, ostrowski,  ostrzeszowski, słupecki, szamotulski, turecki, złotowski)

Joanna Deik
tel. 61 626 64 76
e-mail: joanna.deik@umww.pl
(powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, grodziski, obornicki, poznański)

Karolina Górczak
tel.: 61 626 64 50
e-mail: karolina.gorczak@umww.pl
(powiaty; leszczyński, wągrowiecki, wrzesiński, M. Poznań)

Justyna Kliber
tel. 61 626 64 91
e-mail: justyna.kliber@umww.pl
(powiaty: jarociński, krotoszyński, pleszewski, śremski)

Lidia Lipska
tel.: 61 626 64 40
e-mail: lidia.lipska@umww.pl
(powiaty: kaliski, M. Kalisz, M. Konin, M. Leszno, średzki)

Paulina Polowczyk
tel. 61 626 74 95
e-mail: paulina.polowczyk@umww.pl
(powiaty: kępiński, koniński, nowotomyski, wolsztyński, pilski, podmioty spoza województwa)

 

Dodatkowe informacje

 1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych.
 2. Ww. ewidencję prowadzi się z zastosowaniem następujących dokumentów ewidencji odpadów:
  1. karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie,
  2. karty przekazania odpadu.
 3. Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów jest obowiązany sporządzić sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.
 4. Jeżeli z weryfikacji wynika, że informacje zawarte w sprawozdaniu są niezgodne ze stanem faktycznym marszałek województwa zobowiązuje, w drodze decyzji, do korekty sporządzonego sprawozdania, określając termin przekazania korekty.
 5. Niedokonanie korekty sprawozdania, zgodnie z decyzją, skutkuje uznaniem, że posiadacz odpadów nie wykonał obowiązku jego przekazania.

  Dokumenty ewidencji odpadów, począwszy od 2020 r. sporządzane za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, nie wymagają opatrzenia ich podpisem.

  Dokumenty ewidencji odpadów sporządza się za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
   
 6. Akty wykonawcze
  1. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
  2. rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami
  3. rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
  4. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 
  5. rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

 

Informacja dla właścicieli danych osobowych

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
  1. prowadzenia postępowania administracyjnego na podstawie złożonego wniosku, w tym wydania decyzji administracyjnej,
  2. pozyskiwania dodatkowych danych, koniecznych do załatwienia sprawy,
  3. w ramach  współdziałania i współpracy pomiędzy organami administracji publicznej,
  4. wydawania zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis,
  5. udostępniania informacji publicznej oraz informacji o środowisku,
  6. związanych ze statystyką i sprawozdawczością,
  7. archiwizacji.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku ze sprawowaniem władzy publicznej.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w toku realizacji celów, o których mowa w pkt. 2 lit. a-e oraz przez okres 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono sprawę, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną.
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom składającym wnioski o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej – pod warunkiem, że żądane dane będą stanowiły ww. informację. 
 11. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-06-24 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-16 11:37:27 przez Tomasz Spychalski
ostatnia zmiana treści: 2024-02-15 14:40:43 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 29140 razy
UMWW ©2024