do góry ^

Wydawanie zaświadczeń w sprawach zaległości z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz innych opłat wpłacanych na rachunki bankowe Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku


 

Nazwa sprawy/procedury

Wydawanie zaświadczeń w sprawach zaległości z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz innych opłat wpłacanych na rachunki bankowe Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia (dla PODMIOTÓW doc i pdf, dla GMINY lub POWIATU doc i pdf).
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej – w przypadku, gdy o wydanie zaświadczenia ubiega się osoba podlegająca opłacie skarbowej.
 3. Pełnomocnictwo – jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik – wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
 4. Oświadczenie dla podmiotów nie korzystających ze środowiska.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Korzystania i Informacji o Środowisku
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

7 dni

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Niezwłocznie po wpływie wniosku o wydanie zaświadczenia zostaje ustalony stan zaległości z tytułu opłat oraz rozpatrzenie wniosku:

 1. pozytywne w przypadku braku zadłużenia – wydanie zaświadczenia przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego;
 2. negatywne w przypadku stwierdzenia zadłużenia bądź w przypadku ustalenia, że w posiadaniu organu brak jest dokumentów umożliwiających wydanie zaświadczenia – wydanie postanowienia przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego o odmowie wydania zaświadczenia bądź postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie.

 

Tryb odwoławczy

 1. W przypadku rozstrzygnięcia pozytywnego (wydanie zaświadczenia) – środek odwoławczy nie przysługuje;
 2. W przypadku rozstrzygnięcia negatywnego (wydanie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia bądź postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie) - przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

 

Opłaty

 1. 17,00 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia (brak opłaty – w przypadkach, gdy o wydanie zaświadczenia ubiega się jeden z podmiotów wskazanych w art. 7 ustawy o opłacie skarbowej).
 2. 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.


Opłaty skarbowe należy uiścić na konto:


Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

PKO Bank Polski S.A.
Nr konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

Osoby do kontaktu w danej sprawie

Dorota Filip-Jastrzębska - tel. 61 626 64 17
e-mail: dorota.jastrzebska@umww.pl

Justyna Rydlewska - tel. 61 626 64 71
e-mail: justyna.rydlewska@umww.pl

Beata Olszewska - tel. 61 626 64 08
e-mail: beata.olszewska@umww.pl

Magdalena Glapiak - tel. 61 626 64 23
e-mail: magdalena.glapiak@umww.pl

Agata Lewandowicz – tel. 61 626 64 12
e-mail: agata.lewandowicz@umww.pl

Daria Izydorek - tel. 61 626 64 78
e-mail: daria.izydorek@umww.pl

 

Informacja dla właścicieli danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
  1. weryfikacji wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami środowiskowymi oraz załączonych do niego dokumentów: (m. in. oświadczeń, pełnomocnictw),
  2. podejmowania czynności wyjaśniających związanych ze złożonym wnioskiem,
  3. związanych z weryfikacją wpłacenia opłaty skarbowej, w tym prowadzenia czynności wyjaśniających związanych z ewentualnymi nadpłatami z tego tytułu,
  4. wystawienia zaświadczenia, ewentualnie – w przypadku zaistnienia ustawowych przesłanek – wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia bądź postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie,
  5. udostępniania informacji publicznej oraz informacji o środowisku,
  6. związanych ze statystyką i sprawozdawczością,
  7. archiwizacji.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku ze sprawowaniem władzy publicznej.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl;
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w toku realizacji celów, o których mowa w pkt. 2 lit. a-f oraz przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono sprawę, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną.
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom składającym wnioski o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej – pod warunkiem, że żądane dane będą stanowiły ww. informację. 
 11. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-11-13 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-13 15:06:24 przez Tomasz Spychalski
ostatnia zmiana treści: 2022-02-01 14:48:24 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 17800 razy