do góry ^

Przenoszenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż


Nazwa sprawy/procedury

Przenoszenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o przeniesienie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż powinien zawierać:

 1. Oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu.
 2. Dokumenty określające numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji działalności gospodarczej, numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz REGON.
 3. Kopię decyzji koncesyjnej wraz ze wszystkimi zmianami, która będzie przedmiotem przeniesienia.
 4. Zgodę dotychczasowego przedsiębiorcy na przeniesienie koncesji na rzecz wnioskodawcy.
 5. Zgodę przedsiębiorcy, na rzecz którego koncesja zostanie przeniesiona, na wszystkie warunki wynikające z koncesji.
 6. Dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z informacji geologicznej przez wnioskodawcę, na rzecz którego zostanie przeniesiona koncesja na wydobywanie kopaliny.
 7. Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada prawo do korzystania z nieruchomości gruntowej, prawo użytkowania górniczego bądź przyrzeczenie uzyskania tych praw.
 8. Wykazanie, że wnioskodawca ubiegający się o przeniesienie koncesji jest w stanie spełnić wymagania związane z wykonywaniem zamierzonej działalności.
 9. Dowód utworzenia rachunku bankowego funduszu likwidacji zakładu górniczego przez wnioskodawcę i zgromadzenia na nim środków finansowych w wysokości odpowiadającej środkom finansowym zgromadzonym przez dotychczasowego przedsiębiorcę.
 10. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Środowiska
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 1. Jeżeli nie sprzeciwia się temu interes publiczny, w szczególności związany z bezpieczeństwem państwa lub ochroną środowiska, w tym z racjonalną gospodarką złożami kopalin, za zgodą przedsiębiorcy, któremu została udzielona koncesja, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, organ koncesyjny przenosi, w drodze decyzji, koncesję na rzecz podmiotu, który spełnia warunki, o których mowa w art. 36 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
 2. Przeniesienie koncesji następuje na wniosek podmiotu, który ubiega się o to przeniesienie (zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze).
 3. Stronami postępowania dotyczącego przeniesienia koncesji są przedsiębiorca oraz podmiot, który ubiega się o przeniesienie koncesji (zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze).
 4. Przeniesienie koncesji następuje pod warunkiem przedstawienia przez podmiot, na który jest przenoszona koncesja, dowodu utworzenia rachunku bankowego funduszu likwidacji zakładu górniczego i zgromadzenia na nim środków finansowych w wysokości odpowiadającej środkom finansowym zgromadzonym przez dotychczasowego przedsiębiorcę (zgodnie z art. 36 ust. 6 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze).
 5. Przeniesienie koncesji przenosi również prawa i obowiązki wynikające z innych decyzji wydanych na podstawie ustawy (zgodnie z art. 36 ust. 7 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze).

 

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

 

Opłaty

10,00 zł – opłata skarbowa.

Opłatę skarbową należy uiścić na konto:
Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20

PKO Bank Polski S.A.
Nr konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Wydział Geologii Departamentu Środowiska
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań


Łukasz Bartkowiak: (powiaty: gnieźnieński, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, poznański, szamotulski, wolsztyński, wrzesiński, wągrowiecki, średzki, śremski, m. Poznań)
tel. 61 626 64 26
e-mail: lukasz.bartkowiak@umww.pl

Wioletta Bichler: (powiaty: kolski, koniński, słupecki, turecki, m. Konin)
tel. 61 626 64 10
e-mail: wioletta.bichler@umww.pl

Izabela Brożek: (powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, złotowski)
tel. 61 626 64 80
e-mail: izabela.brozek@umww.pl

Radosław Prałat: (powiaty: gostyński, kościański, leszczyński, rawicki, m. Leszno)
tel. 61 626 64 11
e-mail: radoslaw.pralat@umww.pl

Adam Kałamaja: (powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, m. Kalisz)
tel. 61 626 64 86
e-mail: adam.kalamaja@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

Informacja dla właścicieli danych osobowych

 

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  a) prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia koncesji na wydobywanie kopaliny;
  b) weryfikacji przestrzegania warunków decyzji przenoszącej koncesję na wydobywanie kopaliny;
  c) sprawozdawczości i statystyki;
  d) archiwizacji.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze;
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr,
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34,
  61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono sprawę, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom występującym o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie  pod warunkiem, że żądane dane będą stanowiły ww. informacje.
 10. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-11-21 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-21 13:19:07 przez Tomasz Spychalski
ostatnia zmiana treści: 2020-03-06 11:39:26 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 6476 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020