do góry ^

Zatwierdzenie programu gospodarowania odpadami wydobywczymi


Nazwa sprawy/procedury

Zatwierdzenie programu gospodarowania odpadami wydobywczymi

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1849 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi, z dołączonym programem gospodarowania odpadami wydobywczymi, który powinien zawierać wymagania określone w art. 9 ust. 1 ustawy o odpadach wydobywczych, tj.:
  a. opis działań mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów wydobywczych i ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów wydobywczych oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
  b. opis działań mających na celu odzysk odpadów wydobywczych, jeżeli jest on technologicznie i ekonomicznie uzasadniony oraz zgodny z przepisami o ochronie środowiska
  c. ocenę ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
  d. klasyfikację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych dokonaną  zgodnie z oceną ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
  e. wyszczególnienie rodzaju odpadów wydobywczych przewidzianych do składowania w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, z uwzględnieniem charakterystyki tych odpadów,
  f. określenie łącznej ilości odpadów wydobywczych przewidzianych do wytworzenia w trakcie prowadzenia działalności objętej programem gospodarowania odpadami wydobywczymi, w tym w ciągu roku,
  g. opis procesów, podczas których powstają odpady wydobywcze,
  h. opis procesów przeróbki odpadów wydobywczych,
  i. skutki dla środowiska i zdrowia ludzi spowodowane unieszkodliwianiem odpadów wydobywczych oraz działania zapobiegawcze, które należy podjąć w celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko podczas eksploatacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych i po jego zamknięciu,
  j. opis technologii i środków technicznych służących zapobieganiu powstawania pożarów
  w obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w których są składowane odpady zawierające części palne,
  k. zakres i sposób monitoringu wyrobisk górniczych zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 39 ustawy,
  l. zakres i sposób monitoringu obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy o odpadach wydobywczych, w szczególności określenie listy substancji i parametrów wskaźnikowych przewidzianych do badania w zależności od rodzaju i właściwości składowanych odpadów wydobywczych,
  m. opis sposobu zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych wraz z rekultywacją terenu oraz procedurami po zamknięciu oraz monitoringu zgodnie z art. 27
   ust. 6 ustawy – z uwzględnieniem w szczególności:
  - ustalenia niezbędnych działań dotyczących zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
  - ustalenia działań związanych z rekultywacją terenu,
  - sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
  n. opis działań mających na celu zapobieganie lub zminimalizowanie pogorszenia stanu wód, oraz mających na celu zapobieganie lub minimalizację zanieczyszczenia powietrza i gleby,
  o. wyniki badań wód powierzchniowych, wód podziemnych i gleby, na który może wywierać wpływ obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, 
  w szczególności w zakresie ustalenia naturalnych stężeń substancji na danym terenie.
 2. Ponadto do wniosku należy dołączyć:
  a. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
  b. pełnomocnictwo – jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik,
  c. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Środowiska
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 1. Niezwłocznie po wpływie wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi zostaje on rozpatrzony.
 2. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku zostaje wysłane wezwanie do uzupełnienia braków.
 3. Nieuzupełnienie braków formalnych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Rozstrzygnięcie w formie:
a. decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi,
b. decyzji odmownej.

 

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo odwołania do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Opłaty

 1. 10,00 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji zatwierdzającej programu gospodarowania odpadami wydobywczymi.
 2. 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty skarbowe należy wnieść z chwilą powstania obowiązku ich zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku, na rachunek bankowy:
Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
PKO Bank Polski S.A.

Nr konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Wydział Geologii Departamentu Środowiska
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Anna Adamska:
tel. 61 626 64 89
e-mail: anna.adamska@umww.pl

Radosław Prałat
tel. 61 626 64 11
e-mail: radoslaw.pralat@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

 1. Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach wydobywczych marszałek województwa jest właściwy dla:
  a. przedsięwzięć, dla których koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie kopalin ze złóż udziela minister właściwy do spraw środowiska lub marszałek województwa,
  b. przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 2. Zgodnie z art. 12 ust. 4  ustawy o odpadach wydobywczych posiadacz odpadów wydobywczych informuje właściwy organ o wszelkich planowanych zmianach w programie gospodarowania odpadami wydobywczymi w formie pisemnego oświadczenia na temat planowanych zmian w programie gospodarowania odpadami wydobywczymi.
 3. Zgodnie z art. 12 ust. 5  ustawy o odpadach wydobywczych zmian w programie gospodarowania odpadami wydobywczymi można dokonać, jeżeli właściwy organ w terminie 30 dni od dnia przedłożenia pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 ww. ustawy, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli planowane zmiany mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub są sprzeczne z przepisami o ochronie środowiska.

Zgodnie z art. 12 ust. 6  ustawy o odpadach wydobywczych w przypadku zmian, o których mowa  w art. 17 ww. ustawy, lub w przypadku zmiany rodzaju składowanych odpadów wydobywczych, posiadacz odpadów wydobywczych jest obowiązany przedłożyć do zatwierdzenia nowy program gospodarowania odpadami wydobywczymi, uwzględniający w szczególności przegląd klasyfikacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, dokonany zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 5 ustawy.

 

Informacja dla właścicieli danych osobowych

 

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  a) prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami wydobywczymi;
  b) weryfikacji przestrzegania warunków decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi;
  c) sprawozdawczości i statystyki;
  d) archiwizacji.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze;
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono sprawę, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom występującym o udzielenie informacji
  o środowisku i jego ochronie pod warunkiem, że żądane dane będą stanowiły ww. informacje.
 10. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-11-22 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-22 14:22:52 przez Tomasz Spychalski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 6168 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020