do góry ^

Konsultacje projektu Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do projektu Strategii


Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 547 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekty ww. dokumentów zamieszczono poniżej. Zostaną one także udostępnione w dniach od 21.09.2022 r. do 13.10.2022 r. w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu (al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań) oraz ARR Transformacja Sp. z o.o. w Koninie (ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin).

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 21.09.2022 r. do 13.10.2022 r., z wykorzystaniem Formularza konsultacyjnego (zamieszczonego poniżej):

  • w formie pisemnej poprzez złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań;
  • w formie pisemnej na adres: Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: dpr.sekretariat@umww.pl;

z dopiskiem: Konsultacje „Wielkopolska Wschodnia 2040”

  • ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu (al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań) lub ARR Transformacja Sp. z o.o. w Koninie (ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin) – po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Uwagi i wnioski powinny zawierać dane zgłaszającego. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

 

Załączniki:

  • Strategia rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040 (projekt) – pobierz dokument
  • Strategia rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040 (projekt) – wersja WCAG – pobierz dokument
  • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej 2040” – pobierz dokument
  • Formularz konsultacyjny – pobierz dokument


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2022-09-19 Grzegorz Potrzebowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2022-09-19 15:27:49 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2022-09-20 08:07:39 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 4639 razy
UMWW ©2024