do góry ^

Ogłoszenie o przystąpieniu do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku


OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1712 ze zm.), w związku z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2019 poz. 512 ze zm.)

zawiadamiam

o przystąpieniu do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku”.

W związku z konsultacjami społecznymi prowadzonymi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku”, uwagi i wnioski do dokumentów wymaganych w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać w terminie od 9 grudnia 2019 r. do 3 stycznia 2020 r., w formach:

 1. pisemnej – na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Polityki Regionalnej, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
 2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym - na adres strategia2030@umww.pl
 3. ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej (patrz pkt. 1).  

Elektroniczne wersje dokumentów, dla których prowadzone są konsultacje:

 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku - pobierz
 • projekt „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku” - pobierz

Z papierową wersją dokumentów można zapoznać się w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej (patrz adres wyżej).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

 

Materiały do pobrania:

 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku - pobierz
 • projekt „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku” - pobierz

zakres Prognozy ustalony z właściwymi organami (art. 53 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko):

 • Uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu ws. zakresu SOOŚ - pobierz
 • Uzgodnienie z Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym ws. zakresu SOOŚ - pobierz

uzgodnienia z właściwymi organami (art. 12a, ust. 3 ustawy o samorządzie województwa):

 • Uzgodnienie z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy - pobierz
 • Uzgodnienie z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu - pobierz
 • Uzgodnienie z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - pobierz

Opinia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-12-09 Marek Woźniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-12-09 09:41:44 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 6477 razy