do góry ^

Ogłoszenie Marszałka Województwa o przyjęciu Uchwały Nr V/70/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego


OGŁOSZENIE

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zmianami)

zawiadamiam

o przyjęciu Uchwały Nr V/70/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego jest najważniejszym dokumentem Samorządu Województwa Wielkopolskiego określającym politykę przestrzenną w granicach administracyjnych regionu, w tym dla miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego. Plan określa model rozwoju przestrzennego, cele polityki przestrzennej i kierunki zagospodarowania przestrzennego województwa oraz rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, a także zasady zagospodarowania obszarów funkcjonalnych.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania oraz Prognoza oddziaływania na środowisko, uzasadnienie i podsumowanie dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pod adresem: https://bip.umww.pl/ w zakładce ogłoszenia.

 

Uchwała Nr V/70/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania - pobierz

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+

 1. Tekst - pobierz
 2. Przestrzeń osadnicza - pobierz
 3. Walory przyrodnicze - pobierz
 4. Środowisko przyrodnicze - pobierz
 5. Kultura, turystyka i rekreacja - pobierz
 6. Rolnictwo - pobierz
 7. Komunikacja - pobierz
 8. Infrastruktura techniczna - pobierz
 9. Zagrożenia środowiska i bezpieczeństwo publiczne - pobierz
 10. Obszary funkcjonalne - pobierz

Plan zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania. Poznański Obszar Metropolitalny

 1. Tekst - pobierz
 2. Kształtowanie zielonego pierścienia metropolii - pobierz
 3. Kształtowanie spójnego systemu przyrodniczego - pobierz
 4. Rozwój efektywnego systemu komunikacyjnego - pobierz
 5. Zintegrowany system transportu zbiorowego - pobierz
 6. Obszary ograniczeń dla rozwoju struktur osadniczych - pobierz
 7. Obszary wyłączone z rozwoju struktur osadniczych - pobierz
 8. Rozwój efektywnych struktur osadniczych - pobierz

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

 1. Prognoza oddziaływania na środowisko - pobierz
 2. Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - pobierz
 3. Uzasadnienie do przyjętego dokumentu - pobierz

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-06-12 Wojciech Jankowiak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-06-12 08:14:18 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1377 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020