do góry ^

Wypłata świadczeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych


 

Nazwa sprawy/procedury

Wypłata świadczeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych.
 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1433)
 2. Ustawa z dnia 6 maja 2010r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz. U. nr 106 poz. 674),
 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2041),
 4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2027).

 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek indywidualny albo zbiorczy wykaz lub wykaz uzupełniający. http://www.fgsp.gov.pl/
 2. Do wniosku indywidualnego należy dołączyć dokumenty wymienione w § 7 rozporządzenia MRPiPS w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z FGŚP.
 3. Do wykazu należy dołączyć dokumenty wymienione w § 3 lub 4 ww. rozporządzenia MRPiPS w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z FGŚP.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań
III piętro
tel.: 61 827 08 23

 

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca od wpływu kompletnego wniosku albo wykazu, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 1. Wniosek albo wykaz zostaje poddany analizie merytorycznej niezwłocznie po wpływie.
 2. W przypadku gdy wniosek albo wykaz zawiera błędy lub braki formalne wnioskodawca jest wzywany do korekty lub uzupełnienia.
 3. Nieuzupełnienie braków formalnych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
 4. W przypadku wniosku indywidualnego kierowane jest wezwanie do pracodawcy do potwierdzenia stanu niewypłacalności oraz niezaspokojenia roszczeń.
 5. Przeprowadzone zostaje postępowanie wyjaśniające na okoliczność wystąpienia przesłanek niewypłacalności pracodawcy.
 6. Następuje rozpatrzenie sprawy:
  1. wypłata świadczeń - po ustaleniu, iż wniosek albo wykaz jest zasadny, tj. wnioskowane świadczenia są należne na podstawie obowiązujących przepisów,
  2. odmowa - w razie braku podstaw prawnych do wypłaty świadczeń ze środków FGŚP.

 

Tryb odwoławczy

Spory powstałe w związku z odmową wypłaty świadczeń ze środków Funduszu rozstrzyga sąd właściwy w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

Opłaty

nie dotyczy

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Pracownik Wydziału ds. Wypłaty Świadczeń FGŚP

 

Dodatkowe informacje

www.fgsp.gov.pl

https://wuppoznan.praca.gov.pl/

tel.: 61 827 08 19,  61 827 08 21Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2014-03-18 Barbara Kwapiszewska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2014-03-18 11:16:31 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2021-10-07 10:18:17 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 20059 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2023