do góry ^

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych i studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego


 

Nazwa sprawy/procedury

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych i studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego

 

Podstawa prawna

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXVI/715/13 z 22 lipca 2013r. Zasady przyznawania stypendium określa Regulamin udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

 

Miejsce załatwienia sprawy dla kandydatów ubiegających się o stypendium

Starostwo Powiatowe lub Urząd Miasta na prawach powiatu (dot. Kalisza, Konina, Leszna, Poznania) odpowiedni ze względu na miejsce zamieszkania

 

Termin załatwienia sprawy dla kandydatów ubiegających się o stypendium

Termin składania wniosków:

 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych do 25 września
 • studenci i słuchacze do 20 października.

 

Wymagane dokumenty

 1. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
  • wniosek o stypendium dla ucznia (do pobrania ze strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego)
 2. Słuchacze i studenci
  • wniosek o stypendium dla studenta/słuchacza (do pobrania ze strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego)
 3. Wspólne dodatkowe dokumenty dla uczniów, słuchaczy oraz studentów:
  • zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości średniej ocen w nauce za poprzedni rok szkolny/akademicki uzyskanej przez wnioskującego;
  • kserokopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego (tzn. III klasy gimnazjum) ucznia I roku szkoły ponadgimnazjalnej (oryginał świadectwa do wglądu w odpowiednim Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu);
  • kserokopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego (dot. ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej) studenta I roku (oryginał świadectwa do wglądu w odpowiednim Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu);
  • zaświadczenie ze szkoły/uczelni o obecnym statusie ucznia/słuchacza/studenta;
  • zestawienie potwierdzające status rodziny osoby wnioskującej oraz ich dochody netto osiągnięte za poprzedni rok kalendarzowy wraz z dokumentem poświadczającym o stałym zameldowaniu wszystkich wykazanych  w niniejszym zestawieniu osób – zgodnie z Załącznikiem nr 4 Regulaminu stypendium;
  • zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy o wysokości dochodów osiągniętych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny, w tym wnioskującego ucznia/słuchacza/studenta;
  • oświadczenie o wysokości dochodu za poprzedni rok kalendarzowy/rozliczeniowy członków wchodzących w skład rodziny wnioskującego w przypadku gdy rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne lub w formie karty podatkowej – zgodnie z Załącznikiem nr 5 Regulaminu stypendium;
  • zaświadczenie o dochodowości gospodarstwa rolnego, działów specjalnych produkcji rolnej z urzędu gminy, miasta i gminy w przypadku gdy dotyczy;
  • oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany za poprzedni rok kalendarzowy – zgodnie z Załącznikiem nr 6 Regulaminu stypendium;
  • kserokopię aktu zgonu rodziców w przypadku, gdy wnioskodawca jest sierotą zupełną (oryginał do wglądu  w odpowiednim Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu);
  • oświadczenie potwierdzające status rodzica samotnie wychowującego dziecko/dzieci – zgodnie z Załącznikiem nr 7 Regulaminu stypendium;
  • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby wnioskującej poniżej 16 roku życia, z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (oryginał do wglądu w odpowiednim Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu);
  • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby wnioskującej powyżej 16 roku życia, z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, bądź od orzecznika ZUS, z zaznaczeniem stopnia niepełnosprawności (oryginał do wglądu w odpowiednim Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu);
  • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności gdy w rodzinie wnioskującego jest osoba niepełnosprawna, z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, bądź od orzecznika ZUS (oryginał do wglądu w odpowiednim Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu);
  • inne dokumenty wymagane przez Starostwo Powiatowe lub Urząd Miasta na prawach powiatu w celu weryfikacji złożonego wniosku o przyznanie stypendium.

 

Miejsce załatwienia sprawy dla Starostw Powiatowych lub Urzędów Miast na prawach powiatu (jednostki samorządu terytorialnego)

Departament Edukacji i Nauki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległosci 34
61 - 714 Poznań

 • do 30 września zbiorcza lista uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 • do 25 października zbiorcza lista słuchaczy i studentów

 

Termin załatwienia sprawy

Do grudnia danego roku od momentu złożenia listy kandydatów przez Starostwo Powiatowe lub Urząd Miasta na prawach powiatu

 

Sposób załatwienia sprawy

 1. Osoby zainteresowane składają wnioski wraz z wymaganą dokumentacją w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu odpowiednim ze względu na miejsce zameldowania
 2. W wyznaczonym terminie Starostwa lub Miasta na prawach powiatu (do 30 września uczniowie i do 25 października studenci oraz słuchacze) składają:
  1. oryginały wniosków o stypendium dla ucznia oraz studenta/słuchacza (Zał. nr 1 i nr 2),
  2. listę kandydatów do stypendium socjalnego (Zał. nr 3),
  3. zestawienie potwierdzające status rodziny osoby wnioskującej oraz ich dochody netto osiągnięte za poprzedni rok kalendarzowy (Zał. nr 4),
  4. oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany za poprzedni rok kalendarzowy (Zał. nr 6).
 3. Zarząd Województwa uchwala listę stypendystów
 4. Stypendium przyznawane jest odpowiednio dla:
  • ­uczniów szkół ponadgimnazjalnych na okres od 1 września do 31 grudnia w roku złożenia wniosku i jako kontynuacja od 1 stycznia do 30 czerwca roku następnego
  • studentów i słuchaczy na okres od 1 października do 31 grudnia w roku złożenia wniosku i jako kontynuacja od 1 stycznia do 30 czerwca roku następnego

 

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

 

Opłaty

nie dotyczy

 

Osoby do kontaktu w danej sprawie

Uczniowie szkół ponadpodstawowych
Anżelika Kaczmarek
e-mail: anzelika.kaczmarek@umww.pl
tel.: 61 626 65 91

Słuchacze i studenci
Aleksandra Sołtysiak
e-mail: aleksandra.soltysiak@umww.pl
tel.: 61 626 65 84


Departament Edukacji i Nauki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34
61 - 714 Poznań
tel. sekr.: 61 626 65 70

 

Dodatkowe informacje

 1. ­Urząd Marszałkowski nie przyjmuje indywidualnych wniosków od kandydatów na stypendystów bez względu na termin złożenia
 2. O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
  • uczą się lub studiują w trybie dziennym
  • zameldowane są na pobyt stały na terenie Województwa Wielkopolskiego
  • w roku ubiegania się o stypendium nie ukończył 28 roku życia
  • uzyskał za poprzedni rok nauki średnią ocen od:
   • uczniowie 4,21
   • studenci i słuchacze 4,01
 3. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650 zł netto)
 4. ­Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium
 5. ­Lista stypendystów po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego
 6. Uczeń, student i słuchacz traci prawo do stypendium, gdy:
  • ukończy szkołę lub uczelnię
  • przerwie naukę lub studia
  • w ciągu 14 dni od zmiany numeru konta bankowego nie powiadomi Departament Edukacji i Nauki o nowym numerze konta
  • nie dostarczy zaświadczenia o kontynuacji nauki:
   • uczniowie do 20 lutego
   • studenci i słuchacze do 20 marca
  roku następującego po przyznaniu stypendium do Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (zaświadczenie winno zawierać: imię i nazwisko stypendysty ucznia/studenta/słuchacza; datę i miejsce urodzenia; nazwę szkoły/uczelni; datę planowanego terminu ukończenia szkoły/studiów)
 7. ­Brak imiennego umieszczenia kandydata na liście zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oznacza, że stypendium nie zostało przyznane na najbliższy rok szkolny/akademicki

Dokumenty do pobrania

 • Regulamin udzielana stypendiów dla uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkujacych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego - pobierz dokument
 • Wniosek o stypendium dla ucznia - pobierz dokument
 • Wniosek o stypendium dla słuchacza i studenta - pobierz dokument
 • Lista Kandydatów do stypendium dla uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkujacych na stałe na terenie Województwa Wilkopolskiego - pobierz dokument
 • Zbiorcze zestawienie potwierdzające status rodziny osoby wnioskującej oraz ich dochody netto osiągnięte za poprzedni rok kalendarzowy - pobierz dokument
 • Oświadczenie o dochodzie za poprzedni rok rozliczeniowy osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne lub w formie karty podatkowej - pobierz dokument
 • Oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany za poprzedni rok kalendarzowy - pobierz dokument
 • Oświadczenie rodzica/wnioskującego - pobierz dokument
 • Oświadczenie – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia/studenta - pobierz dokument


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-11-27 Joanna Ganowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-27 14:03:53 przez Tomasz Spychalski
ostatnia zmiana treści: 2024-04-03 12:07:23 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 15726 razy
UMWW ©2024