do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa do Szkół i Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (WSCKZiU) biorących udział w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” fabrycznie nowych mobilnych stacji roboczych wraz z ich dystrybucją” - Nr sprawy: DE-II.433.9.2020


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - pobierz
Załącznik nr 1 (1.1., 1.2.) – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ lub SOPZ) - pobierz

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik nr 3 – Formularz JEDZ w formie elektronicznej .xml – Załącznik należy pobrać i zaimportować np. do serwisu eESPD w celu jego wypełnienia (szczegóły w SIWZ) - pobierz
Załącznik nr 4 – Instrukcja wypełniania JEDZ - pobierz
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - pobierz
Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw - pobierz
Załącznik nr 7 – Wzór umowy (Istotne postanowienia umowy) - pobierz

Załącznik nr 3 do umowy – protokół zdawczo-odbiorczy - pobierz
Załącznik nr 5 do umowy - Wykaz szkół i WSCKZiU biorących udział w Projekcie wraz ze specyfikacją rodzajową i ilościową sprzętu - pobierz
Załącznik nr 6 do umowy – oświadczenie Wykonawców dotyczące RODO - pobierz

Załącznik nr 8 – Oświadczenie - pobierz
Załącznik nr 9 – Identyfikator postępowania - pobierz
Załącznik nr 10 – Instrukcja użytkowania systemu miniPortal – ePUAP - pobierz

Klauzula informacyjna dotycząca RODO - pobierz

Zamówienie zostało opublikowane w miniPortalu pod adresem:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c3e8d9c9-e263-4c1e-b404-5db017c66c72


Poznań, 23.12.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz


Poznań, 07.01.2021 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ - pobierz
Załącznik nr 7 – Wzór umowy (Istotne postanowienia umowy) – tekst ujednolicony - pobierz


Poznań, 20.01.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 08.02.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-12-18 Dorota Kinal
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-12-18 13:48:41 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2021-02-08 18:40:54 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 783 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021