do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 20.05.2016 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

2014/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie podjęcia działań na rzecz utworzenia Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 1.  

2015/2016

powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego SIPWW, w tym dedykowanych narzędzi GIS oraz baz danych, budowę i wyposażenie serwerowi SIPWW oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby utworzenia Centrum Przetwarzania Danych (CPD) SIPWW”

Uchwała

 1.  

2016/2016

zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2016

Uchwała

 1.  

2017/2016

zmieniająca uchwałę Nr 1581/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

2018/2016

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu za 2015 rok”

Uchwała

 1.  

2019/2016

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie za 2015 rok”

Uchwała

 1.  

2020/2016

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lesznie za 2015 rok”

Uchwała

 1.  

2021/2016

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile za 2015 rok”

Uchwała

 1.  

2022/2016

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu za 2015 rok”

Uchwała

 1.  

2023/2016

ustanowienia Podmiotu reprezentującego Beneficjenta Końcowego

Uchwała

 1.  

2024/2016

wyrażenia stanowiska dotyczącego pozbawienia kategorii odcinka drogi powiatowej na terenie Powiatu Konińskiego

Uchwała

 1.  

2025/2016

wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością położoną w Gnieźnie przy ul. Kostrzewskiego 1 w celu posadowienia obiektów „małej architektury”

Uchwała

 1.  

2026/2016

wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac budowlanych na nieruchomości położonej przy ul. Gostyńskiej 38 w Kościanie

Uchwała

 1.  

2027/2016

przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej i powołania komisji przetargowej (Śrem, ul. Mickiewicza 5)

Uchwała

 1.  

2028/2016

zmieniająca uchwałę Nr 3565/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu (WZGKiAM)

Uchwała

 1.  

2029/2016

wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane przez Gminę Piła częścią nieruchomości położonej w Pile, przy ul. Bydgoskiej 21

Uchwała

 1.  

2030/2016

przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.06.06.01-IZ-00-30-002/16 dla Działania 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

2031/2016

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

2032/2016

przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.03.01-IZ-00-30-002/16 dla Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

2033/2016

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

2034/2016

przyjęcia formularza umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Uchwała

 1.  

2035/2016

identyfikacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego/Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu pn. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” jako projektu pozakonkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

2036/2016

zmiany uchwały Zarządu Województwa wielkopolskiego nr 1359/2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia XLVI części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

 1.  

2037/2016

zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji funkcjonowania oraz kompleksową obsługę i administrację fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook

Uchwała

 1.  

2038/2016

zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację wydarzenia w zakresie informacji i promocji Funduszy Europejskich obejmującego organizację dwóch biegów wokół Jeziora Maltańskiego w Poznaniu wraz z imprezami towarzyszącymi

Uchwała

 1.  

2039/2016

realokacji środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

 1.  

2040/2016

zmieniająca uchwałę nr 1007/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (z wyłączeniem Działań 1.3-1.6)

Uchwała

 1.  

2041/2016

zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 479/2015 z 30 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

2042/2016

zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1336/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2016

Uchwała

 1.  

2043/2016

zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

2044/2016

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 9.3. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.4. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.09.03.04-IZ-00-30-001/16)

Uchwała

 1.  

2045/2016

przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.09.03.04-IZ-00-30-001/16 dla Działania 9.3. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.4. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

2046/2016

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 9.3. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.5. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.09.03.05-IZ-00-30-001/16)

Uchwała

 1.  

2047/2016

przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.09.03.05-IZ-00-30-001/16 dla Działania 9.3. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.5. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

2048/2016

dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej w Gołaszewie, Koźminie Wielkopolskim, Książenicach, Leonowie, Pile, Posadzie, Słupcy, Swobodzie, Żerkowie

Uchwała

 1.  

2049/2016

udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, w dniu 30 maja 2016 roku

Uchwała

 1.  

2050/2016

zatwierdzenia trybu zamówienia z wolnej ręki pn.: „Wykonanie czynności piątego poziomu utrzymania wraz z modernizacją autobusu szynowego typu 215M serii SA108”,

- zatwierdzenia Zaproszenia do negocjacji,

- powołania komisji i określenia jej obowiązków

Uchwała

 1.  

2051/2016

przyjęcia nowego wzoru uchwały w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektów Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

2052/2016

przyjęcia nowego wzoru porozumienia o dofinansowanie projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

2053/2016

wyboru z listy rezerwowej wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP”, Schemat IV „Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs Nr 21/I/2014)

Uchwała

 1.  

2054/2016

zwiększenia poziomu dofinansowania dla trzech projektów kluczowych znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz czterech projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursów o numerach: 09/II/2010, 18/II/2012, 26/II/2014 i 28/II/2014 zgłoszonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Działania 2.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)”

Uchwała

 1.  

2055/2016

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.02.01.02-IZ-00-30-001/16)

Uchwała

 1.  

2056/2016

przyjęcia regulaminu konkursu nr RPWP.02.01.02-IZ-00-30-001/16 dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

2057/2016

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16)

Uchwała

 1.  

2058/2016

przyjęcia regulaminu konkursu nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16)

Uchwała

 1.  

2059/2016

wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.01.05.02-IZ-00-30-001/15)

Uchwała

 1.  

2060/2016

wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.01.05.02-IZ-00-30-002/15)

Uchwała

 1.  

2061/2016

odmowy wypłaty odszkodowania

Uchwała

 1.  

2062/2016

powołania Pani Iwony Pasińskiej na stanowisko dyrektora Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego

Uchwała

 1.  

2065/2016

nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2016-05-20 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-07-15 12:49:11 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1629 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014