do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 10.09.2015 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

1.

1001/2015

przyjęcia zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.1 Aktywna integracja - projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

2.

1002/2015

wyrażenia stanowiska dotyczącego pozbawienia drogi kategorii dróg powiatowych oraz zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu szamotulskiego

Uchwała

3.

1003/2015

wyrażenia stanowiska dotyczącego pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych (ulic) położonych w mieście Swarzędz

Uchwała

4.

1004/2015

wyrażenia stanowiska dotyczącego pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej nr 1694P na terenie Powiatu Wągrowieckiego

Uchwała

5.

1005/2015

wyrażenia stanowiska dotyczącego pozbawienia drogi (ulicy) kategorii drogi powiatowej nr 6217P na terenie Miasta Kalisza

Uchwała

6.

1007/2015

powołania Kapituły Konkursu do oceny merytorycznej projektów złożonych w III edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”

Uchwała

7.

1008/2015

unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, z zakresu działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich w roku 2015 roku

Uchwała

8.

1009/2015

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. „Produkcja spotu telewizyjnego promującego żywność tradycyjną i regionalną z Wielkopolski na przykładzie podmiotów stowarzyszonych w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska

Uchwała

9.

1010/2015

wyrażenia zgody na wycięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej w Śremie, przy ul. Mickiewicza 5

Uchwała

10.

1011/2015

przyznania nagród w IV Edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki

Uchwała

11.

1012/2015

zmiany uchwały nr 4440 / 2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 140 Wronki – Jasionna” Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowanego w ramach Priorytetu II Działania 2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z późniejszymi zmianami

Uchwała

12.

1013/2015

podjęcia przez Województwo Wielkopolskie działań zmierzających do przystąpienia do projektu pn. „Kompetencje w CIS – nowy model pracy” na podstawie konkursu Centrum Projektów Europejskich (CPE) w ramach IV Osi Priorytetowej programu PO WER nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” ze środków Unii Europejskiej i realizacji tego projektu w charakterze Lidera

Uchwała

13.

1014/2015

podjęcia przez Województwo Wielkopolskie działań zmierzających do przystąpienia do projektu pn. „Zamawiać społecznie” na podstawie konkursu Centrum Projektów Europejskich (CPE) w ramach IV Osi Priorytetowej programu PO WER nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” ze środków Unii Europejskiej i realizacji tego projektu w charakterze Partnera

Uchwała

14.

1015/2015

podjęcia przez Województwo Wielkopolskie działań zmierzających do przystąpienia do projektu pn. „PWP Profilaktyka zdrowotna wśród pracowników MŚP w wieku 35+ drogą do utrzymania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia” na podstawie konkursu Centrum Projektów Europejskich (CPE) w ramach IV Osi Priorytetowej programu PO WER nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” ze środków Unii Europejskiej i realizacji tego projektu w charakterze Partnera. „Poprawa jakości kwalifikacji zdobywanych przez beneficjentów podmiotów reintegracyjnych”

Uchwała

15.

1016/2015

zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę plakietek informacyjnych, tabliczek informacyjnych, tablic informacyjnych oraz tablic pamiątkowych wraz z wykonaniem i montażem, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji dla projektów współfinansowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

16.

1017/2015

upoważnienia Pana Dyrektora Leszka Sobieskiego do podpisywania i zatwierdzania w imieniu Województwa Wielkopolskiego dokumentów związanych z realizacją projektu pn. „ Zakup tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu”

Uchwała

17.

1018/2015

upoważnienia Pana Dyrektora Leszka Sobieskiego do podpisywania i zatwierdzania w imieniu Województwa Wielkopolskiego dokumentów związanych z realizacją projektu pn. „ Doposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług”

Uchwała

18.

1019/2015

zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2015, podmiotom wyłonionym w wyniku otwartych konkursów ofert pn. „Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję”, „Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym)” i „Realizacja programów wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych” oraz unieważnienia otwartego konkursu ofert pn. „Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków”

Uchwała

19.

1020/2015

realokacji środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

20.

1021/2015

zmiany Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regio-nalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

21.

1022/2015

wyboru wniosków o dofinansowanie z listy rezerwowej projektów w ramach konkursu Nr 17/III/2014 dla Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”, realizowanego w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

23.

1023/2015

zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

24.

1024/2015

zmieniającej uchwałę Nr 984/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmiany w planie wydatków majątkowych na zadania jednoroczne w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok

Uchwała

25.

1025/2015

wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie Pana Marcina Zielińskiego, Dyrektora Rejonowej Stacjo Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu

Uchwała

26.

1026/2015

nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”

Uchwała

27.

1027/2015

zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2015.

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 0000-00-00 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-09-24 10:54:24 przez Agnieszka Mendel

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 6135 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021