do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 22.12.2015 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

1431/2015

przyjęcia Regulaminu działania komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Uchwała

 1.  

1432/2015

darowizny 50 sztuk regałów metalowych, 2 sztuk biurek i szafy metalowej stanowiących składniki majątku ruchomego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na rzecz Stowarzyszenia Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce

Uchwała

 1.  

1433/2015

udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Joannie Łozińskiej, Dyrektorowi Departamentu Gospodarki do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Wielkopolskiego w sprawach dotyczących realizacji projektu „Gospodarna Wielkopolska” w ramach działania 1.4.2 WRPO

Uchwała

 1.  

1434/2015

zatwierdzenia „Systemu monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 (RIS3)”

Uchwała

 1.  

1435/2015

aktualizacji Zasad kształcenia i doskonalenia zawodowego dla pracowników Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

1436/2015

zatwierdzenia na rok 2016 Rocznego harmonogramu szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

1437/2015

zmiany Uchwały nr 29/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wydania decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektów Priorytetu VII Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

 1.  

1438/2015

zatwierdzenia „Rocznego Planu Kontroli Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020” na rok obrachunkowy 2015/2016

Uchwała

 1.  

1439/2015

zatwierdzenia na rok 2016 Rocznego planu kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odpowiedzialnych za realizację WRPO 2014+

Uchwała

 1.  

1440/2015

realokacji środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

 1.  

1441/2015

wyrażenia pozytywnej opinii do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

1442/2015

zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4997/2014 z 7 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2866/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

 1.  

1443/2015

zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 512/2015 z 7 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Indykatywnego harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2015

Uchwała

 1.  

1444/2015

przyjęcia zmian w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013

Uchwała

 1.  

1445/2015

przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.06.05.00-IZ-00-30-001/16 dla Działania 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

1446/2015

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

1447/2015

przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30-001/16 dla Działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

1448/2015

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

1449/2015

zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2016 roku

Uchwała

 1.  

1450/2015

zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu Miasta Poznania pn. „Przebudowa ulic Marcelińskiej, Wałbrzyskiej i Ptasiej w Poznaniu” wybranego do dofinansowania w ramach Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007

Uchwała

 1.  

1451/2015

wyboru wniosku o dofinansowanie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu zgłoszonego w ramach projektu kluczowego „Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” w ramach Działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego lata 2007

Uchwała

 1.  

1452/2015

odmowy wypłaty odszkodowania

Uchwała

 1.  

1453/2015

zatwierdzenia listy rankingowej operacji do realizacji w planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016

Uchwała

 1.  

1454/2015

zatwierdzenia operacji własnych zaplanowanych do realizacji przez jednostkę regionalną w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016

Uchwała

 1.  

1455/2015

 zatwierdzenia Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016

Uchwała

 1.  

1456/2015

zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2015

Uchwała

 1.  

1457/2015

zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2015

Uchwała

 1.  

1458/2015

zmieniającej uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok

Uchwała

 1.  

1459/2015

wykorzystania systemu KSAT 2000i do sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez samorządowe jednostki budżetowe Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 1.  

1460/2015

wykorzystania systemu KSAT 2000i do sporządzania i przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdania budżetowego Rb-WSa przez jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną podległe Województwu Wielkopolskiemu oraz departamenty sprawujące nadzór nad ww. jednostkami

Uchwała

 1.  

1461/2015

zatrudnienia Pana Pawła Katarzyńskiego na stanowisko Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-12-22 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-01-25 12:39:38 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 6364 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021