do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 21.01.2021 r.


Tabela z uchwałami Zarządu

Nr

Nr uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

3156/2021

ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie inwestycji

Uchwała

 1.  

3157/2021

opracowania projektu Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040

Uchwała

 1.  

3158/2021

upoważnienia Burmistrza Wolsztyna – Pana Wojciecha Lisa

Uchwała

 1.  

3159/2021

wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane  i realizację inwestycji w Zbrudzewie, gm. Śrem

Uchwała

 1.  

3160/2021

wynajęcia pomieszczeń biurowych wraz z prawem do korzystania z powierzchni  wspólnych oraz garażu zlokalizowanych w budynkach położonych w Jarocinie  oraz sporządzenia wykazu nieruchomości

Uchwała

 1.  

3161/2021

wyrażenia zgody na wynajęcie mienia przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Uchwała

 1.  

3162/2021

zawarcia umowy użyczenia nieruchomości położonych w miejscowości  Winna Góra gm. Środa Wlkp.

Uchwała

 1.  

3163/2021

przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Trzciance

Uchwała

 1.  

3164/2021

zatwierdzenia trybu oraz powołania komisji przetargowej do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: sukcesywne świadczenie usługi druku offsetowego 12 wydań magazynu samorządowego „Monitor Wielkopolski”.

Uchwała

 1.  

3165/2021

zatwierdzenia „Planu zatrudnienia kadr na rok 2021 przewidzianych do realizacji zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

Uchwała

 1.  

3166/2021

uchylenia Uchwały nr 4848/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 – etap I” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze zmianami

Uchwała

 1.  

3167/2021

uchylenia Uchwały nr 5787/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5 Działania 5.1 Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 ze zmianami

Uchwała

 1.  

3168/2021

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałania 5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI)” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-001/21)

Uchwała

 1.  

3169/2021

przyjęcia regulaminu konkursu nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-001/21 dla Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałania 5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI)” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3170/2021

wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do Umowy o Finansowanie Funduszu Funduszy (Numer RPWP.01.05.01-30-0002/16-00) z dnia 20 października 2016 roku zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Uchwała

 1.  

3171/2021

powołania Członków Rady Inwestycyjnej Instrumentów Finansowych utworzonych na mocy Umowy o Finansowanie Instrumentu Finansowego o numerze: RPWP.03.02.02-30-0001/16-00 oraz Umowy o Finansowanie Instrumentu Finansowego o numerze RPWP.09.02.03-30-0001/16-00 zawartych 28 listopada 2016 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa Radzie Inwestycyjnej Instrumentów Finansowych w zakresie zadań wynikających z Umów o Finansowanie Instrumentów Finansowych

Uchwała

 1.  

3172/2021

zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach naboru nr RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3173/2021

zatwierdzenia listy zawierającej wyniki oceny merytorycznej oraz negocjacji  ocenionych projektów, stanowiącej załącznik nr 1 oraz zatwierdzenia projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacje, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, stanowiącej załącznik nr 1a w ramach konkursu nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20 ogłoszonego w trybie nadzwyczajnym dla Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3174/2021

zatwierdzenia Planu Kontroli na rok 2021 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Uchwała

 1.  

3175/2021

udzielenia pełnomocnictwa dla Pani Pauliny Stochniałek – Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 1.  

3176/2021

zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok

Uchwała

 1.  

3177/2021

zmieniająca uchwałę Nr 293/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: trybu składania i terminów sporządzania wniosków dotyczących zmian w budżecie Województwa Wielkopolskiego i Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 1.  

3178/2021

nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-01-21 Marek Woźniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-02-05 15:08:10 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2021-03-26 08:41:38 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1366 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021