do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 28.01.2021 r.


Tabela z uchwałami Zarządu

Nr

Nr uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

3180/2021

zatwierdzenia zmian do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3181/2021

zmiany Uchwały Nr 329/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  12 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (KM WRPO 2014+)

Uchwała

 1.  

3182/2021

aktualizacji listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3183/2021

przyjęcia Książki Procedur KP-611-350-ARiMR/4/z Obsługa wniosku o płatność w ramach działania: 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich PROW na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3184/2021

zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.03.01.01-IZ.00-30-001/17 dla Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3185/2021

zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.04.04.01-IZ-00-30-012/16 dla Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3186/2021

wyboru wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-002/20 dla Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałania 5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI)” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3187/2021

zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.09.02.01-IZ.00-30-001/17 dla Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3188/2021

zatwierdzenia do dofinansowania projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacje w ramach konkursu nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20 ogłoszonego w trybie nadzwyczajnym dla Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny  w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3189/2021

złożenia wniosku w naborze w zakresie edukacji ekologicznej, ogłaszanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW w Poznaniu)

Uchwała

 1.  

3190/2021

przeprowadzenia konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży promującego OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych

Uchwała

 1.  

3191/2021

przeprowadzenia wojewódzkiego konkursu ekologicznego dla młodzieży promującego OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych

Uchwała

 1.  

3192/2021

ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy terytorialne z terenu województwa wielkopolskiego w 2021 roku w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”

Uchwała

 1.  

3193/2021

przyjęcia „Programu Promocji Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolski i Żywności Wysokiej Jakości na lata 2021-2030”

Uchwała

 1.  

3194/2021

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2021

Uchwała

 1.  

3195/2021

zatwierdzenia trybu oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. zadania pn. „Szkoła Wodorowa” w zakresie działań projektowych, w ramach projektu „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2)”

Uchwała

 1.  

3196/2021

podziału środków wyodrębnionych w budżecie Województwa Wielkopolskiego na 2021 r. na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Uchwała

 1.  

3197/2021

wysokości jednorazowych stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 1.  

3198/2021

przyznania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych, studentom I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 1.  

3199/2021

ustalenia wysokości stypendium dla słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 1.  

3200/2021

ustalenia wysokości stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (obecnie ponadpodstawowych) zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 1.  

3201/2021

sprawozdania za 2020 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Wielkopolskie                              

Uchwała

23.

3202/2021

przyznania nagrody rocznej za 2019 rok dla Dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy

Uchwała

24.

3203/2021

powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2021

Uchwała

25.

3204/2021

określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej dla instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Wielkopolskie

Uchwała

26.

3205/2021

sprzedaży nieruchomości w Ostrowie Wielkopolskim i sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej     do sprzedaży

Uchwała

27.

3206/2021

przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości w powołania komisji przetargowej

Uchwała

28.

3207/2021

przeprowadzenia przetargów na zbycie lokali w Kępnie przy ul. Wrocławskiej 63 i powołania komisji przetargowej

Uchwała

29.

3208/2021

przeprowadzenia czwartego przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Koninie przy ul. Nadbrzeżnej i powołania komisji przetargowej

Uchwała

30.

3209/2021

przystąpienia do mediacji i wyznaczenia zespołu negocjacyjnego

Uchwała

31.

3210/2021

podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym od początku roku do końca IV kwartału 2020 roku

Uchwała

32.

3211/2021

zakresu i formy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

33.

3212/2021

zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2021

Uchwała

34.

3213/2021

zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2021

Uchwała

35.

3214/2021

zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2021

Uchwała

36.

3215/2021

zmieniająca uchwałę Nr 3137/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu odrębnymi ustawami na rok 2021

Uchwała

37.

3216/2021

udzielenia upoważnienia Panu Wojciechowi Jankowiakowi – Wicemarszałkowi Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-01-28 Marek Woźniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-02-11 14:47:28 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2021-03-26 08:40:01 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1433 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021