do góry ^

Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów


 

Nazwa sprawy/procedury

Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu powinien zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego należy złożyć pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 (w przypadku wniosków składanych przez spółdzielnię mieszkaniową lub wspólnotę mieszkaniową) – należy złożyć pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  1. posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
  2. nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
 7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu (ze wskazaniem dnia, miesiąca i roku), oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 8. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 9. projekt planu:
  1. nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -  Prawo ochrony środowiska,
  2. przesadzenia drzewa lub krzewu
  • jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
 10. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000,
  w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie
  z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 11. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Wnioski w sprawach wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów można przesłać na adres:

Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Korzystania i Informacji o Środowisku        
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

lub złożyć osobiście:

 • w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (parter),
 • w sekretariacie Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku (pokój 1059).

 

Termin załatwienia sprawy

Termin rozpatrzenia wniosku, zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, wynosi jeden miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowanej – dwa miesiące od dnia złożenia wymaganych dokumentów, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia terminu w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów wydaje się w formie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu w każdym przypadku oględzin w terenie przez pracowników Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Wnioskodawca jest poinformowany pisemnie o miejscu i terminie wizji lokalnej. Strona ma prawo brać udział w oględzinach wnioskowanych drzew lub krzewów i powinna umożliwić pracownikom przeprowadzenie tych oględzin.

 

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji administracyjnej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Opłaty

Złożenie wniosku wraz z załącznikami (za wyjątkiem udzielonego pełnomocnictwa) oraz wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów – nie podlega opłacie skarbowej (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” część III, poz. 44 – zwolnienie poz. 6).

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł – za wyjątkiem przypadków wymienionych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, podlegających zwolnieniu z ponoszenia tej opłaty.

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Miasto Kalisz     
Daria Jarmusz 
tel. 61 626 64 87
e-mail: daria.jarumusz@umww.pl

Miasto Konin     
Marta Piechowiak
tel. 61 626 64 97
e-mail: marta.piechowiak2@umww.pl

Miasto Leszno      
Bartosz Strzyżycki
tel. 61 626 64 93
e-mail: bartosz.strzyzycki@umww.pl

Miasto Poznań    
Anna Szczepańska
tel. 61 626 64 73
e-mail: anna.szczepanska@umww.pl

Miasto Poznań    
Marta Mężyńska-Kubsik
tel. 61 626 64 96
e-mail: marta.mezynska-kubsik@umww.pl

Miasto Poznań    
Adam Hruzik
tel. 61 626 64 19
e-mail: adam.hruzik@umww.pl

Miasto Poznań
Miasto Kalisz    
Kinga Ulatowska
tel. 61 626 64 92
e-mail: kinga.ulatowska@umww.pl

Miasto Poznań
Oliwia Konopka
tel. 61 626 74 98
e-mail: oliwia.konopka@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

Usuwanie drzew i krzewów stanowiących złomy lub wywroty może nastąpić bez wymaganego zezwolenia w przypadkach:

 1. złomów lub wywrotów usuwanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu;
 2. złomów lub wywrotów usuwanych przez inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez pracowników Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, potwierdzających, że przedmiotowe drzewa lub krzewy faktycznie stanowią złom lub wywrot.

Zgodnie z definicjami zawartymi w art. 5 pkt 26c i 26d ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, użyte w ustawie określenia wywrot i złom oznaczają:

wywrot - drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej;

złom - drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej.

Prace ziemne oraz inne prace (wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych) wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, należy przeprowadzać w sposób najmniej szkodzący tym drzewom lub krzewom.

Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

 1. usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
 2. utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
 3. wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa (na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu - dokumentację należy przechowywać przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg).

W przypadku usuwania gałęzi w celach innych niż wymienione powyżej:

 1. w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa,
  stanowi uszkodzenie drzewa.
 2. w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa,
  stanowi zniszczenie drzewa.

UWAGA!

Za usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia, usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości, zniszczenie drzewa lub krzewu, uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa, wymierzane są administracyjne kary pieniężne.

 

Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność miasta na prawach powiatu - pobierz dokument
 2. Wniosek dla Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew (krzewów) - pobierz dokument
 3. Wniosek dla Działkowców o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew (krzewów) z Ogrodów Działkowych - pobierz dokument
 4. Oświadczenie zarządu wspólnoty mieszkaniowej o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów - pobierz dokument
 5. Oświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew / krzewów - pobierz dokument
 6. Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń - pobierz dokument
 7. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością - pobierz dokument

 

Informacja dla właścicieli danych osobowych
 

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
  1. prowadzenia postępowań w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów oraz weryfikacji i realizacji obowiązków z niego wynikających,
  2. związanych ze statystyką i sprawozdawczością,
  3. archiwizacji.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl;
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w toku realizacji celów, o których mowa w pkt 2 lit. a, lit. b, lit. c, oraz przez okres 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono sprawę;
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku;
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną;
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 10. Państwa dane osobowe jeżeli będą stanowiły informację o środowisku lub informację publiczną będą ujawniane podmiotom wnioskującym o udostępnienie informacji o środowisku lub informacji publicznej;
 11. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2017-01-12 Mariola Górniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-01-12 12:34:03 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2022-04-15 13:34:50 przez Joanna Kaczmarczyk

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 16394 razy