do góry ^

Zaszeregowanie/zmiana/potwierdzenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii


 

Nazwa sprawy/procedury

Zaszeregowanie/zmiana/potwierdzenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju oraz nadanie kategorii.

 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1944)
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2166)
 • rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz. U. z 2011 r. Nr 10, poz. 54)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2023, poz. 2111)

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o zaszeregowanie/zmianę/potwierdzenia zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju oraz nadanie kategorii, który zawiera:

 1. nazwę i siedzibę lub nazwisko i imię oraz adres przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem;
 2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) przedsiębiorcy oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - o ile taki posiada;
 3. nazwę obiektu, jeżeli usługi będą świadczone z użyciem nazwy własnej obiektu;
 4. określenie położenia obiektu, wraz z podaniem jego adresu, numeru telefonu, a także - o ile obiekt posiada - numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej;
 5. liczbę miejsc noclegowych, liczbę jednostek mieszkalnych oraz ich strukturę;
 6. opis obiektu potwierdzający stopień spełnienia przez ten obiekt wymagań dla rodzaju i kategorii, o które występuje wnioskodawca, w tym o zakresie usług gastronomicznych
 7. wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o ustalenie rodzaju i nadanie kategorii;
 8. wskazanie zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii, o które występuje wnioskodawca.

 

Załączniki do wniosku:

 1. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych, przez obiekty należące odpowiednio do XIV, XVII lub IX kategorii obiektów budowlanych, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, tj.:
  • ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z zaświadczeniem właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o dokonanym zgłoszeniu zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w stosunku do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu lub
  • ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego
  • opinia rzeczoznawcy budowlanego stwierdzająca bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego – dotyczy obiektów budowlanych wzniesionych przed dniem 1 kwietnia 1995 r., które utraciły wymienione dokumenty lub
  • ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z zawiadomieniem właściwego organu o przystąpieniu do użytkowania, dla obiektów, dla których wydano wymienione dokumenty na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
  • książka obiektu budowlanego, o której mowa w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane – do wglądu organowi dokonującemu kontroli lub oceny obiektu
  • opinia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej
  • opinia właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub
  • opinia właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – dotyczy wyłącznie obiektów hotelarskich, które znajdują się na terenie jednostki organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanej lub na terenie administrowanym przez organ podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowany
 2. dowód wniesienia opłaty przez przedsiębiorcę za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań, odpowiedni w wysokości dla:
  • hoteli i moteli kategorii oznaczonej czterema i pięcioma gwiazdkami – 1500 zł
  • hoteli i moteli kategorii oznaczonej trzema gwiazdkami – 1000 zł
  • hoteli i moteli kategorii oznaczonej jedną i dwiema gwiazdkami oraz pensjonatów powyżej 20 pokoi – 600 zł
  • domów wycieczkowych – 500 zł
  • pensjonatów do 20 pokoi – 400 zł
  • kempingów (campingów) i schronisk – 300 zł
  • schronisk młodzieżowych i pól biwakowych – 100 zł

 W przypadku obiektów zabytkowych należy dołączyć:

 1. wpis do rejestru zabytków lub wykazu zabytków architektury i budownictwa oraz obiektów, których charakter zabytkowy jest oczywisty
 2. opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków stwierdzającą, że spełnienie wymagań bez naruszenia zabytkowego charakteru obiektu nie jest możliwe

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Punkt kancelaryjny
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Decyzja administracyjna o zaszeregowaniu/zmianie/potwierdzeniu zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju oraz nadanie kategorii*.

*zakres właściwy, o który przedsiębiorca wnioskował

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

Opłaty

 • opłata skarbowa - 10,00 zł
  Urząd Miasta Poznania
  Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
  Poznań, ul. Libelta 16/20
  Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
  opłata za decyzję administracyjną dla ((nazwa obiektu)

 

 • opłata za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań, we właściwej ww. wysokości
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  PKO BP S.A.
  Nr 70 1020 4027 0000 1102 0396 7973
  tytuł: opłata za dokonanie oceny obiektu hotelarskiego (nazwa obiektu)

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Marta Pacek, tel.: 61 626 6856,
e-mail: marta.pacek@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

 1. Obiekty hotelarskie powinny spełniać wymagania w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, w zakresie określonym dla budynków zamieszkania zbiorowego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), zwane dalej "warunkami technicznymi", a także określone w załączniku nr 8 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2166).
 2. Obiekty hotelarskie powinny spełniać wymagania co do wyposażenia oraz świadczenia usług, w tym gastronomicznych, dla określonego rodzaju obiektu hotelarskiego i kategorii. Ocena w tym zakresie dokonywana jest na miejscu – w obiekcie.

 

Dokumenty do pobraniaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2013-01-22 Tomasz Wiktor
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2013-01-22 15:24:27 przez Tomasz Spychalski
ostatnia zmiana treści: 2023-12-11 10:07:34 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 22521 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2024