do góry ^

Zaświadczenia stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej


 

Nazwa sprawy/procedury

Wydawanie zaświadczenia stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1646),
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 2265 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej (wzór do pobrania).
 2. Kopia strony z ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość ze zdjęciem, datą i miejscem urodzenia.
 3. kopie dokumentów potwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej  w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zawierających informacje o doświadczeniu zawodowym nabytym podczas wykonywania tej działalności na własny rachunek oraz podczas zatrudnienia przy jej wykonywaniu, w tym w charakterze kierownika przedsiębiorstwa, w szczególności: świadectw pracy, umów o pracę i umów cywilnoprawnych.
 4. Oświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z numerem o rejestrze przedsiębiorców - pobierz dokument
 5. Oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) wraz  z numerem identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca posiada takie wpisy  i numery - pobierz dokument
 6. Dowód potwierdzający uiszczenie opłaty za wydanie zaświadczenia.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

Zaświadczenie wydane zostanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7dni.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej, albo odmowa wydania zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Tryb odwoławczy

Na podstawie art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.)  odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

 

Opłaty

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę  ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wydania zaświadczenia.
Od 1 stycznia 2023 r. opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 104,70 zł.

Opłaty należy dokonać na rachunek:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
Bank PKO BP S.A. I Oddział w Poznaniu
80 1020 4027 0000 1202 0834 2638


Tytułem: Imię i Nazwisko wnioskodawcy oraz dopisek „Opłata za wydanie zaświadczenia stwierdzającego wykonywanie działalności w RP"

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Marcin Książkiewicz
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Edukacji i Nauki
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

pokój nr 528
tel. 61 626 65 80
e-mail: marcin.ksiazkiewicz@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wnioskodawcy informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach: rozpatrzenia wniosku i wydania zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz archiwizacji.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się  z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
 5. Dane osobowe będą przechowywane wieczyście zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
 7. Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2014-12-19 Joanna Ganowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2014-12-19 10:37:14 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2023-01-02 09:24:50 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 19879 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2023