do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 01.12.2015 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

1343/2015

upoważnienia Pani Joanny Ganowicz – Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do podpisywania i zatwierdzania w imieniu Województwa Wielkopolskiego dokumentów związanych z realizacją projektu systemowego pn. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uchwała

 1.  

1344/2015

powołania komisji egzaminacyjnej dla ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pana Wiesława Zapalskiego

Uchwała

 1.  

1345/2015

przyznania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Uchwała
Załącznik

 1.  

1346/2015

w sprawie wynajęcia lokali biurowych oraz dzierżawy miejsc postojowych położonych w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 37 oraz sporządzenia wykazu nieruchomości

Uchwała

 1.  

1347/2015

w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie częścią nieruchomości przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Uchwała

 1.  

1348/2015

zmieniająca uchwałę nr 5283/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajmowanie mienia nieruchomego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Uchwała

 1.  

1349/2015

w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Gnieźnie

Uchwała

 1.  

1350/2015

zmiany uchwały nr 2943 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Budowa obwodnicy miasta Czarnków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Trzcianka – Czarnków – Oborniki” Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowanego w ramach Priorytetu II Działania 2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z późniejszymi zmianami

Uchwała

 1.  

1351/2015

zawarcia umów dzierżawy na 34 elektryczne zespoły trakcyjne i 22 autobusy szynowe, stanowiące własność Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 1.  

1352/2015

wyrażenia opinii dotyczącej włączenia w obszar Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nieruchomości położonej na terenie Gminy Nowe Skalmierzyce

Uchwała

 1.  

1353/2015

zawarcia porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie współfinansowania wydawania magazynu samorządowego „Monitor Wielkopolski”.

Uchwała

 1.  

1354/2015

identyfikacji projektu Jednostek organizacyjnych JST: Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Miejskich Ośrodków  Pomocy Społecznej (Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie) oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu pn. „Usługi społeczne – projekty  poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich oraz mieszkalnictwa wspomaganego” jako projektu pozakonkursowego w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)

Uchwała

 1.  

1355/2015

zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 479/2015 z 30 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

1356/2015

zmiany Uchwały nr 4123/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wydania decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektów Priorytetu VII Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

 1.  

1357/2015

zmiany Uchwały nr 29/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wydania decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektów Priorytetu VII Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

 1.  

1358/2015

zmiany uchwały nr 77/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2014 r. zatwierdzającej „Roczny Plan Kontroli Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013” na rok 2015

Uchwała

 1.  

1359/2015

w sprawie przyjęcia XLVI części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

 1.  

1360/2015

zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Uchwała

 1.  

1361/2015

zatwierdzenia trybu i SIWZ publicznego oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę plakietek informacyjnych, tabliczek informacyjnych, tablic informacyjnych oraz tablic pamiątkowych wraz z wykonaniem i montażem, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji dla projektów współfinansowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007

Uchwała

 1.  

1362/2015

zaopiniowania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Międzychodzkiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023

Uchwała

 1.  

1363/2015

zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług drukarskich dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2016 roku

Uchwała

 1.  

1364/2015

zatwierdzenia trybu oraz powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne świadczenie usług transportowych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Uchwała

 1.  

1365/2015

zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia  publicznego oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na sukcesywną dostawę artykułów biurowych oraz papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Uchwała

 1.  

1366/2015

zatwierdzenie trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usług  pn. „Dozór i ochrona osób i mienia oraz obiektów Województwa Wielkopolskiego z  siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2016 roku”

Uchwała

 1.  

1367/2015

zatwierdzenie trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Utrzymanie czystości, mycie okien oraz sprzątanie terenu zewnętrznego i pielęgnacji zieleni w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2016r”

Uchwała

 1.  

1368/2015

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Uchwała

 1.  

1369/2015

w sprawie przeprowadzenia konsultacji Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Uchwała

 1.  

1370/2015

nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-12-01 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-01-22 10:27:56 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 6179 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021