do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 30.07.2015 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

1.

864/2015

zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – nabór przeprowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Uchwała

2.

865/2015

zatwierdzenia trybu zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji autobusu szynowego typu 213M serii SA105, zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powołania komisji przetargowej i określenia jej obowiązków

Uchwała

3.

866/2015

przyjęcia informacji o przebiegu  wykonania planów finansowych Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego za I półrocze  2015 roku

Uchwała

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

4.

867/2015

rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2015 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

5.

868/2015

przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego WODR za I półrocze 2015 r.

Uchwała

6.

869/2015

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania zadania publicznego Samorządu Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich na rok 2015 pn. „Produkcja spotu telewizyjnego promującego żywność tradycyjną i regionalną z Wielkopolski na przykładzie podmiotów stowarzyszonych w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska”.

Uchwała

7.

870/2015

powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn. „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”

Uchwała

8.

871/2015

ogłoszenia III edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”

Uchwała

9.

872/2015

wyrażenia zgody na remont dachu oraz zainstalowanie zbiorczej wentylacji wywiewnej w budynku  położonym  w Poznaniu przy ul. Mostowej 6

Uchwała

10.

873/2015

wyrażenia zgody na lokalizację i budowę rurociągów cieplnych na nieruchomości położonej w Międzychodzie przy ul. Wigury 12.

Uchwała

11.

874/2015

wydzierżawienia gruntu w trybie bezprzetargowym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. 

Uchwała

12.

875/2015

wynajęcia pomieszczeń biurowych zlokalizowanych w budynku położonym w Poznaniu przy al. Niepodległości 18 oraz sporządzenia wykazu nieruchomości

Uchwała

13.

876/2015

uchylenia uchwały nr 632/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i wypowiedzenia dotychczasowej wysokości tej stawki.

Uchwała

14.

877/2015

zmiany uchwały nr 3170 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski” Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z późniejszymi zmianami.

Uchwała

15.

878/2015

zmiany uchwały nr 433 / 2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Wzmocnienie drogi Nr 308 Jerka-Kunowo” Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowanego w ramach Priorytetu II Działania 2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013,

Uchwała

16.

879/2015

zmiany uchwały nr 434 / 2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Wzmocnienie drogi Nr 308 Ujazd-Kamieniec” Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowanego w ramach Priorytetu II Działania 2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Uchwała

17.

880/2015

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Wyposażenia środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne  umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Priorytetu II Działania 2.9 Schematu I Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Uchwała

18.

881/2015

powołania komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert złożonych na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2015 – współpraca międzynarodowa.

Uchwała

19.

882/2015

zmiany Uchwały nr 29/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wydania decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektów Priorytetu VII Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Uchwała

20.

883/2015

zmiany uchwały nr 4400/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „ Wykonanie projektów koncepcyjnych: - DW 434 obwodnica Gostynia, - DW 178 obwodnica Obornik, - DW 182 obwodnica Wronek ” Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Uchwała

21.

884/2015

realokacji środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

22.

885/2015

zmiany Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

23.

886/2015

identyfikacji projektu Kolei Wielkopolskich Sp. z o. o. pn. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego” jako projektu pozakonkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020.

Uchwała

24.

887/2015

identyfikacji projektu Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie z terenu województwa wielkopolskiego pn. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego” jako projektu pozakonkursowego w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)

Uchwała

25.

888/2015

identyfikacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. „Gospodarna Wielkopolska” jako projektu pozakonkursowego w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).

Uchwała

26.

889/2015

identyfikacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych” jako projektu pozakonkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

27.

890/2015

zmieniająca uchwałę Nr 276/2015 ZWW z 25.02.2015 r.  w sprawie: zatwierdzenia Planu kontroli na rok 2015 UMWW w Poznaniu

Uchwała

28.

891/2015

przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2015 r.

Uchwała

29.

892/2015

przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2015 r. instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Uchwała wraz załącznikami

Załączniki

30.

893/2015

zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Muzeum Okręgowego w Koninie,

Uchwała

31.

894/2015

uzgodnienia kandydatury Pani Elżbiety Kralkowskiej-Mielcarek na stanowisko zastępcy dyrektora Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego,

Uchwała

32.

895/2015

powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu.

Uchwała

33.

896/2015

ogłoszenia konkursu na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy” podczas XVII Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich, które odbędą się 30 sierpnia 2015 roku na Stadionie Miejskim w Buku oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu.

Uchwała

34.

897/2015

zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2015

Uchwała

35.

898/2015

zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2015

Uchwała

36.

899/2015

zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok

Uchwała

37.

900/2015

zmieniająca uchwałę Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie; uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami

Uchwała

38.

901/2015

podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych od początku roku do końca II kwartału 2015 roku

Uchwała

39.

902/2015

zmieniająca uchwałę Nr 463/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych od początku roku do końca I kwartału 2015 roku

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-07-30 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-09-08 13:18:04 przez Agnieszka Mendel

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 6750 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021