do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 08.01.2021 r.


Tabela z uchwałami Zarządu

Nr

Nr uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

3112/2021

udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka Akcyjna

Uchwała

 1.  

3113/2021

zatwierdzenia dokumentu pn. „Wielkopolski Regionalny Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii i Klimatu w zakresie źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej z perspektywą do roku 2050. Informacja dla lokalnych samorządów i mieszkańców Wielkopolski” opracowanego w ramach projektu C-Track 50 z programu Horyzont 2020 do upowszechniania wśród jednostek lokalnego samorządu terytorialnego i mieszkańców z obszaru województwa wielkopolskiego

Uchwała

 1.  

3114/2021

zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów zawierającej przyznane oceny oraz  projektu wybranego do dofinansowania, który pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną oraz negocjacje w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.06.06.01-IZ.00-30-002/18 dla Działania 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne – RPZ onkokardiologia w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020

Uchwała

 1.  

3115/2021

zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3244/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/16 dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3116/2021

zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3405/2017 z dnia 23 marca 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-003/16 dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3117/2021

zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4797/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. w  sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów zawierającej przyznane oceny oraz  listy  projektów,  które  pozytywnie  przeszły  ocenę  formalno-merytoryczną oraz negocjacje z  wyróżnieniem  projektów wybranych do dofinansowania w  ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-003/17 dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi  społeczne  i  zdrowotne – projekty konkursowe – Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020

Uchwała

 1.  

3118/2021

zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 6079/2018 z dnia 8 listopada 2018 r.  w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu, który pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną oraz negocjacje w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/18 dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020

Uchwała

 1.  

3119/2021

zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach naboru nr RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3120/2021

zatwierdzenia listy zawierającej wyniki oceny merytorycznej oraz negocjacji  ocenionych projektów, stanowiącej załącznik nr 1 oraz zatwierdzenia projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacje, z wyróżnieniem projektu wybranego do dofinansowania, stanowiącej załącznik nr 1a w ramach konkursu nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20 ogłoszonego w trybie nadzwyczajnym dla Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3121/2021

zmiany Uchwały nr 1884/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 3.2. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.4 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.03.02.04-IZ.00-30-001/20

Uchwała

 1.  

3122/2021

zmiany Uchwały nr 1885/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.03.02.04-IZ.00-30-001/20 dla Działania 3.2. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.4 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3123/2021

zmiany Uchwały 2603/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach naboru Nr RPWP.03.02.04-IZ.00-30-001/20 dla Działania 3.2. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.4 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3124/2021

zmiany Uchwały nr 5512/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odc. od m. Wyrzysk do m. Osiek nad Notecią” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5, Działania 5.1, Poddziałania 5.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze zmianami

Uchwała

 1.  

3125/2021

wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do Umowy o Finansowanie Instrumentu Finansowego (Numer RPWP.03.02.02-30-0001/16-00) z dnia 28 listopada 2016 roku zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Uchwała

 1.  

3126/2021

wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do Umowy o Finansowanie Instrumentu Finansowego (Numer RPWP.09.02.03-30-0001/16-00) z dnia 28 listopada 2016 roku zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Uchwała

 1.  

3127/2021

wyrażenia zgody na kontynuację wynajęcia lokalu mieszkalnego przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie

Uchwała

 1.  

3128/2021

zawarcia umowy użyczenia pomieszczeń zlokalizowanych w budynku  położonym w Poznaniu przy ul. Kościuszki 95

Uchwała

 1.  

3129/2021

wyrażenia zgody na wynajęcie lokali mieszkalnych przez Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3130/2021

wyrażenia zgody na wynajęcie mienia przez Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3131/2021

określenia sposobu wykonania uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego podjętych na XXV Sesji w dniu 21 grudnia 2020 roku

Uchwała

 1.  

3132/2021

wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza

Uchwała

 1.  

3133/2021

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego

Uchwała

 1.  

3134/2021

zmiany wysokości składników wynagrodzenia miesięcznego i przyznania dodatku specjalnego Pani Renacie Borowskiej-Juszczyńskiej, Dyrektorowi Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3135/2021

zaopiniowania projektu regulaminu organizacyjnego Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie

Uchwała

 1.  

3136/2021

ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2021

Uchwała

 1.  

3137/2021

uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Wielkopolskiemu odrębnymi ustawami na rok 2021

Uchwała

 1.  

3138/2021

upoważnienia Kierowników jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Uchwała

 1.  

3139/2021

zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2021

Uchwała

 1.  

3140/2021

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne

Uchwała

 1.  

3141/2021

upoważnienia do dokonywania czynności polegających na lokowaniu wolnych środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rachunkach bankowych w innych bankach niż wykonujący bankową obsługę budżetu

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-01-08 Marek Woźniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-01-22 17:39:10 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2021-03-26 08:43:19 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1421 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021