do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 11.02.2021 r.


Tabela z uchwałami Zarządu

Nr

Nr uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

3236/2021

przyznania nagrody rocznej za 2019 rok dla Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy

Uchwała

 1.  

3237/2021

uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2021 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018 – 2022

Uchwała

 1.  

3238/2021

wskazania do objęcia członkostwa w Radzie Nadzorczej spółki pod firmą Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3239/2021

udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o. o.

Uchwała

 1.  

3240/2021

zatwierdzenia trybu oraz powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Prace remontowe w obiektach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 18 i ul. Kościuszki 95 w Poznaniu”

Uchwała

 1.  

3241/2021

przyjęcia stanowiska w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040

Uchwała

 1.  

3242/2021

przyjęcia projektu Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040

Uchwała

 1.  

3243/2021

wyrażenia zgody na dokonanie przez p. Pawła Katarzyńskiego, Dyrektora  Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu czynności przekraczającej zakres udzielonego pełnomocnictwa

Uchwała

 1.  

3244/2021

zmieniająca uchwałę Nr 342/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych w województwie wielkopolskim

Uchwała

 1.  

3245/2021

podjęcia działań zmierzających do przystąpienia przez Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu do projektu  pn. EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy     (EU-BELONG: An Intercultural Approach to Migrant Integration in Europe's Regions) w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (Asylum, Migration and Integration Fund), celu tematycznego: Transnarodowe działania w zakresie azylu, migracji i integracji AMIF-AG Grant na działania AMIF: Opracowywanie i wdrażanie lokalnych strategii integracji poprzez wielostronne partnerstwa (Transnational actions on asylum, migration and integration    AMIF-AG AMIF Action Grant Developing and implementing local integration strategies through multi-stakeholder partnerships) w konkursie nr AMIF-2020-AG-CALL-01, współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej i realizacji tego projektu w charakterze Partnera

Uchwała

 1.  

3246/2021

powołania komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2021

Uchwała

 1.  

3247/2021

powołania komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej na rzecz poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej w roku 2021

Uchwała

 1.  

3248/2021

ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. ”Wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych w lokalizacjach problematycznych w związku z transportem żywności z wielkopolskich związków stowarzyszeń banków żywności do potrzebujących”

Uchwała

 1.  

3249/2021

wspierania pszczelarstwa w Województwie Wielkopolskim

Uchwała

 1.  

3250/2021

ogłoszenia konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z zakresu działalności w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz w ramach wsparcia pszczelarstwa w Wielkopolsce pn.: „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu pokarmów pszczelich”

Uchwała

 1.  

3251/2021

odstąpienia od opłaty rocznej za członkostwo w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska za rok 2021

Uchwała

 1.  

3252/2021

zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach naboru nr RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3253/2021

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Województwa Wielkopolskiego pt. „Doposażenie WSCKZiU nr 1 w Poznaniu w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” realizowanego w ramach Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020

Uchwała

 1.  

3254/2021

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Województwa Wielkopolskiego pt. „Doposażenie WSCKZiU w Rawiczu w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” realizowanego w ramach Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020

Uchwała

 1.  

3255/2021

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Województwa Wielkopolskiego pt. „Doposażenie WSCKZiU w Gnieźnie w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” realizowanego w ramach Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020

Uchwała

 1.  

3256/2021

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Województwa Wielkopolskiego pt. „Doposażenie WSCKZiU w Złotowie w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” realizowanego w ramach Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020

Uchwała

 1.  

3257/2021

zmiany Uchwały Nr 329/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia   12 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (KM WRPO 2014+)

Uchwała

 1.  

3258/2021

zmiany uchwały nr 2174/2020 w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie zgłoszonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego jako projektu pozakonkursowego pn. „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa Covid-19 w województwie wielkopolskim – etap II” w Działaniu 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, Poddziałaniu 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3259/2021

czasowego wstrzymania przeprowadzenia Konkursu „Wielkopolska, moja duma”

Uchwała

 1.  

3260/2021

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2021

Uchwała

 1.  

3261/2021

wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

Uchwała

 1.  

3262/2021

wyrażenia zgody na przeprowadzenie remontu w budynku w Pile przy ul. Motylewskiej 7 przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Uchwała

 1.  

3263/2021

przekazania prawa własności nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Pobiedziska

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-02-11 Marek Woźniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-02-26 15:16:14 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2021-06-09 12:04:47 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1369 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021