do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 06.11.2015 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

1237/2015

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Uchwała

 1.  

1238/2015

powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację, w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, z zakresu działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich w 2015 roku

Uchwała

 1.  

1239/2015

wydzierżawienia gruntu w trybie bezprzetargowym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Uchwała

 1.  

1240/2015

zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na remont pomieszczeń w budynku  położonym  w Poznaniu przy ul. Piekary 17

Uchwała

 1.  

1241/2015

przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej i powołania komisji przetargowej (Zbrudzewo)

Uchwała

 1.  

1242/2015

przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej i powołania komisji przetargowej (Zbrudzewo dz.354-3)

Uchwała

 1.  

1243/2015

przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej (Romanowo Dolne)

Uchwała

 1.  

1244/2015

wyrażenia zgody na usunięcie pnia drzewa przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu

Uchwała

 1.  

1245/2015

wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w Rogalinku przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Uchwała

 1.  

1246/2015

przyjęcia propozycji kryteriów regionalnych dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała

 1.  

1247/2015

zatwierdzenia zmian Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

Uchwała

 1.  

1248/2015

wyrażenia opinii dotyczącej włączenia w obszar Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonej na terenie Gminy Czarnków

Uchwała

 1.  

1249/2015

identyfikacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego  pn. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” jako projektu pozakonkursowego w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uchwała

 1.  

1250/2015

realokacji środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

 1.  

1251/2015

zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4997/2014 z 7 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2866/2012
z dnia 20 grudnia 2012 r. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

 1.  

1252/2015

zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 512/2015 z 7 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Indykatywnego harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2015

Uchwała

 1.  

1253/2015

zmiany Uchwały Nr 819/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie powołania i określenia zadań Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO)

Uchwała

 1.  

1254/2015

przyjęcia zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.3 Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – tryb pozakonkursowy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

1255/2015

zmieniającej uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2015

Uchwała

 1.  

1257/2015

podjęcia przez Województwo Wielkopolskie działań zmierzających do przystąpienia do projektu pn. „Aktywna integracja w powiecie złotowskim” w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/15 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i realizacji tego projektu w charakterze Partnera;

Uchwała

 1.  

1258/2015

podjęcia przez Województwo Wielkopolskie działań zmierzających do przystąpienia do projektu pn. „Na ścieżce reintegracji – działania sieciujące w subregionie pilskim” w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/15 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  i realizacji tego projektu w charakterze Partnera;

Uchwała

 1.  

1259/2015

podjęcia przez Województwo Wielkopolskie działań zmierzających do przystąpienia do projektu pn. „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim”  w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/15 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i realizacji tego projektu w charakterze Partnera;

Uchwała

 1.  

1260/2015

podjęcia przez Województwo Wielkopolskie działań zmierzających do przystąpienia do projektu pn. „Sieć dobrego wsparcia” w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/15 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i realizacji tego projektu w charakterze Partnera;

Uchwała

 1.  

1261/2015

podjęcia przez Województwo Wielkopolskie działań zmierzających do przystąpienia do projektu pn. „Aktywna integracja szansą na rozwój” w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/15 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i realizacji tego projektu w charakterze Partnera.

Uchwała

 1.  

1262/2015

zatwierdzenia trybu oraz powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup paliw do samochodów służbowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Uchwała

 1.  

1263/2015

nieodpłatnego przekazania bez obowiązku zwrotu mebli stanowiących składniki majątku ruchomego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu

Uchwała

 1.  

1264/2015

darowizny sprzętu komputerowego stanowiącego składnik majątku ruchomego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na rzecz Izby Rzemieślniczej w Kaliszu

Uchwała

 1.  

1265/2015

uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2015 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013 – 2017

Uchwała

 1.  

1266/2015

zlecenia realizacji projektu w ramach zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym/narkotykowym) w trybie małych grantów (dla Wielkopolskiej Fundacji ETOH)

Uchwała

 1.  

1268/2015

nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”

Uchwała

 1.  

1269/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-11-06 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-12-08 12:36:45 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 6410 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021