do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 23.07.2015 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

1.

831/2015

przyjęcia Książki Procedur KP-611-358-ARiMR/1/z Zmiana i rozwiązanie umowy w ramach działań objętych PROW 2014-2020, obsługiwanych przez podmioty wdrażające

Uchwała

2.

832/2015

przyjęcia Książki Procedur KP-611-359-ARiMR/1/z Postępowanie z dokumentami prawnego zabezpieczenia umowy w ramach działań objętych PROW 2014-2020, obsługiwanych przez podmioty wdrażające

Uchwała

3.

833/2015

przyjęcia Książki Procedur KP-611-362-ARiMR/1/z Monitorowanie terminowości składania wniosków o płatność oraz ankiet/sprawozdań w ramach działań objętych PROW 2014-2020, obsługiwanych przez podmioty wdrażające

Uchwała

4.

834/2015

przyjęcia Książki Procedur KP-611-363-ARiMR/1/z Sporządzanie i poprawa dokumentów finansowo-księgowych oraz ustalanie nienależnie, nadmiernie pobranych środków publicznych w ramach działań objętych PROW 2014-2020, obsługiwanych przez podmioty wdrażające

Uchwała

5.

835/2015

przyjęcia Książki Procedur KP-611-366-ARiMR/1/z Rozpatrywanie odwołań w ramach działań objętych PROW 2014-2020, obsługiwanych przez podmioty wdrażające

Uchwała

6.

836/2015

przyjęcia Książki Procedur KP-611-367-ARiMR/1/z Rozpatrywanie, stwierdzanie i raportowanie nieprawidłowości/błędów dla podmiotów zewnętrznych w ramach działań objętych PROW 2014-2020, obsługiwanych przez podmioty wdrażające

Uchwała

7.

837/2015

zatwierdzenia listy operacji dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służące do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej

Uchwała

8.

838/2015

ustanowienia Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Regulaminu Konkursu dziennikarskiego pn. Zmieniamy Wielkopolskę

Uchwała

9.

839/2015

zatwierdzenia „Planu Działań w ramach Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2023 r.” 

Uchwała

10.

840/2015

decyzji o dofinansowaniu dla projektów Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uchwała

11.

841/2015

ogłoszenia Regulaminu VI edycji Konkursu pn. Młodzi wiedzą o funduszach

Uchwała

12.

842/2015

darowizny sprzętu komputerowego stanowiącego składnik majątku ruchomego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Uchwała

13.

843/2015

wyrażenia stanowiska dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków drogi powiatowej w Grodzisku Wlkp.

Uchwała

14.

844/2015

przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Gnieźnie

Uchwała

15.

845/2015

przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulic Wincentego Witosa- Adama Wrzoska- Dojazd

Uchwała

16.

846/2015

wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu,

Uchwała

17.

847/2015

darowizny nieruchomości na rzecz Miasta Poznania

Uchwała

18.

848/2015

przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej (Jarocin),

Uchwała

19.

849/2015

przeprowadzenia czwartego przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej (Zamość),

Uchwała

20.

850/2015

przeprowadzenia czwartego przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej (Giżyce),

Uchwała

21.

851/2015

przeprowadzenia czwartego przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej (Kowanówko).

Uchwała

22.

852/2015

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, z zakresu działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich w 2015 roku

Uchwała

23.

853/2015

wyboru wniosku o dofinansowanie dla Działania 1.4 „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Konkurs Nr 25/I/2014

Uchwała

24.

854/2015

wyboru wniosku o dofinansowanie Gminy Września zgłoszonego w ramach projektu kluczowego „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września” w ramach Działania 1.7 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

25.

855/2015

wyboru wniosku o dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego zgłoszonego w ramach projektu kluczowego „Wyposażenia środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne  umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej” w ramach Działania 2.9 „Informatyzacja sektora publicznego” Schemat I „Informatyzacja sektora ochrony zdrowia” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Uchwała

26.

856/2015

zmiany uchwały nr 432 / 2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Wzmocnienie drogi Nr 241 Wągrowiec-Morakowo” Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowanego w ramach Priorytetu II Działania 2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Uchwała

27.

857/2015

wyrażenia zgody na podpisanie Memorandum of Understanding (deklaracji przedumownej) pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w sprawie zamiaru ustanowienia funduszu funduszy dla zarządzania instrumentami finansowymi wdrażanymi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

28.

858/2015

określenia sposobu wykonania uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego podjętych na IX sesji w dniu 20 lipca 2015 roku

Uchwała

29.

859/2015

zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę plakietek informacyjnych i tablic informacyjnych wraz z wykonaniem i montażem, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji dla projektów współfinansowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

30.

860/2015

zmieniająca Uchwałę Nr 364/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: upoważnienia Pana Leszka Sobieskiego Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu do podpisywania i zatwierdzenia w imieniu Województwa Wielkopolskiego dokumentów związanych z realizacją projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”

Uchwała

31.

861/2015

zatwierdzenia rekomendacji Wielkopolskiego Forum Inteligentnych Specjalizacji dotyczących uszczegółowienia zapisów obszarów inteligentnych specjalizacji sformułowanych przez Grupy Robocze Forum dla potrzeb ekspertów oceniających projekty w ramach WRPO 2014+  

Uchwała

32.

862/2015

przekazania wniosku Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiorstwa ............................................................ z 22 października 2012 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy w związku z decyzją nr 20/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z 27 września 2012 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu

Uchwała

33.

863/2015

nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-07-23 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-09-02 12:55:03 przez Agnieszka Mendel

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 6590 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021