do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 25.03.2021 r.


Tabela z uchwałami Zarządu

Nr

Nr uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

3373/2021

ustanowienia obrębów ochronnych na wodach województwa wielkopolskiego

Uchwała

 1.  

3374/2021

powołanie komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert pn. „Wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych w lokalizacjach problematycznych w związku z transportem żywności z wielkopolskich związków stowarzyszeń banków żywności do potrzebujących”

Uchwała

 1.  

3375/2021

podziału środków Funduszu Pracy pomiędzy samorządy powiatowe na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym środków na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz podziału środków Funduszu Pracy pomiędzy samorządy powiatowe na finansowanie innych fakultatywnych zadań

Uchwała

 1.  

3376/2021

wyrażenia zgody na wynajęcie i użyczenie pomieszczeń przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3377/2021

wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Prusa 3

Uchwała

 1.  

3378/2021

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3379/2021

wyrażenia zgody na wynajmowanie sali wykładowej przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

Uchwała

 1.  

3380/2021

udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała

 1.  

3381/2021

zmiany Uchwały Nr 3295/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie upoważnienia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu do przeprowadzenia w imieniu i na rzecz Województwa Wielkopolskiego postępowania o udzielenie zamówienia na zakup 8 szt. ambulansów  w ramach Projektu pn.: „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim”

Uchwała

 1.  

3382/2021

zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie  realizacji zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu pomocy społecznej w latach 2021-2022

Uchwała

 1.  

3383/2021

przyznania nagród Marszałka Województwa Wielkopolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za rok 2020

Uchwała

 1.  

3384/2021

przyznania stypendiów Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury na rok 2021

Uchwała

 1.  

3385/2021

wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego bez odbycia Zgromadzenia Wspólników i podjęcie uchwały przez Wspólników w przedmiocie zatwierdzenia Planu rzeczowo – finansowego Spółki POLREGIO sp. z o.o. na 2021 r. (rocznego planu działalności);

Uchwała

 1.  

3386/2021

zatwierdzenia trybu zamówienia publicznego, powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+”

Uchwała

 1.  

3387/2021

udzielenie upoważnień Panu Markowi Woźniakowi – Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 1.  

3388/2021

zmieniająca Uchwałę Nr 2995/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3389/2021

upoważnienia Jarosława Jankowskiego, Dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie do zawarcia umowy użyczenia pomieszczeń na działalność statutową dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Filii w Słupcy;

Uchwała

 1.  

3390/2021

upoważnienia Ewy Superczyńskiej, Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu do zawarcia aneksu do umowy najmu pomieszczeń na działalność statutową dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3391/2021

podjęcia działań zmierzających do złożenia przez Województwo Wielkopolskie, działające poprzez jednostkę organizacyjną - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu wniosku w ramach projektu pn. „ Europa – nasza historia: Opracowanie pakietów edukacyjnych towarzyszących polsko-niemieckiemu podręcznikowi do historii”, finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru i realizacji tego projektu w charakterze Partnera

Uchwała

 1.  

3392/2021

podjęcia działań zmierzających do złożenia przez Województwo Wielkopolskie, działające poprzez jednostkę organizacyjną - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu wniosku w ramach projektu grantowego nr PWR.02.10.00-ip.02-00-001/21 pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizacji tego projektu w charakterze Partnera

Uchwała

 1.  

3393/2021

podjęcia działań zmierzających do złożenia przez Województwo Wielkopolskie, działające poprzez jednostkę organizacyjną - Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie wniosku w ramach projektu, finansowanego z Funduszy Norweskich i realizacji tego projektu w charakterze Partnera

Uchwała

 1.  

3394/2021

podjęcia działań zmierzających do złożenia przez Województwo Wielkopolskie, działające poprzez jednostkę organizacyjną - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie wniosku w ramach projektu pn.: „Szkoła Naszych Marzeń – Jak nie być samotnym w szkole”, finansowanego z Funduszy Norweskich i realizacji tego projektu w charakterze Partnera

Uchwała

 1.  

3395/2021

podjęcia działań zmierzających do złożenia przez Województwo Wielkopolskie, działające poprzez jednostkę organizacyjną - Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu projektu w ramach konkursu NOWEFIO 2021, finansowanego z Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i realizacji tego projektu w charakterze Partnera

Uchwała

 1.  

3396/2021

podjęcia działań zmierzających do złożenia przez Województwo Wielkopolskie, działające poprzez jednostkę organizacyjną - Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu wniosku w ramach projektu pn. „Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie”, finansowanego z Funduszy Norweskich i realizacji tego projektu w charakterze Partnera

Uchwała

 1.  

3397/2021

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-03-25 Marek Woźniak, Wojciech Jankowiak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-04-12 09:34:52 przez Katarzyna Matysiak

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1080 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021