do góry ^

Przetarg nieograniczony na „Świadczenie eksperckiej usługi informatycznej” - DT-I.272.1.2020


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ -  Formularz ofertowy - pobierz
|Załącznik Nr 2 do SWIZ:

Nr 2 A – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - pobierz
Nr 2 B  – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz
Nr 2 C – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik Nr 3 – Istotne postanowienia umowy (IPU) - pobierz
Załącznik Nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz
Załącznik Nr 5 – Wykaz usług - pobierz
Załącznik Nr 6 – Wykaz osób - pobierz
Załącznik Nr 7 - Wykaz osób wskazanych na potrzeby przyznania punktów w oceny kryterium ofert „Dodatkowe doświadczenie Kierownika projektu” - pobierz

Informacje o ograniczeniach, o których mowa w art. 8a ust. 2 i 4 oraz art. 97 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych - pobierz


Poznań, 09.12.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 29.12.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-12-01 Robert Pilarczyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-12-01 13:00:46 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2020-12-29 10:45:54 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 670 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021