do góry ^

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego


Aktualizacja nr 2

 1. Aktualizacja nr 2 Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego – pobierz dokument
 2. Uzasadnienie do odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego – pobierz dokument
 3. Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ) w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego” – pobierz dokument
 4. Uzgodnienie Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (WPWIS) w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego” – pobierz dokument

 

Aktualizacja nr 1

 1. Aktualizacja nr 1 Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego - pobierz dokument
 2. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego - pobierz dokument
 3. Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko - pobierz dokument
 4. Uzasadnienie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko - pobierz dokument

 

Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego

Działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) oraz zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 ze zmianami) podano do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt był udostępniony od dnia 18 lutego 2015 r. do dnia 20 marca 2015 r. w siedzibie Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, ul. Przemysłowa 46 oraz na stronie internetowej www.bip.umww.pl w zakładce OGŁOSZENIA.

Uwagi i wnioski do przedłożonego dokumentu można było składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Transportu UMWW (ul. Przemysłowa 46, 61-541 Poznań) lub w formie elektronicznej na adres:  plantransportowy@umww.pl w terminie do dnia 20 marca 2015 roku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków był Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. nr 5, poz. 13 ze zm.) projekt Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego (w skr. PZRPTZ-WW) został poddany konsultacjom społecznym. Jednocześnie plan ten został poddany uzgodnieniom z siedmioma sąsiednimi województwami, tj.:

 • dolnośląskim,
 • kujawsko-pomorskim,
 • lubuskim,
 • łódzkim,
 • opolskim,
 • pomorskim,
 • zachodniopomorskim.

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, pod adresem www.bip.umww.pl. Zamieszczono tam elektroniczną wersję PZRPTZ-WW wraz z załącznikami graficznymi, a jego wersja drukowana była udostępniona do wglądu w siedzibie Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przy ul. Przemysłowej 46. Konsultacje trwały od 18 lutego 2015 r. do dnia 23 marca 2015 r., a zgłaszane uwagi i wnioski do przedłożonego dokumentu składano w formie listownej lub elektronicznej na adres: plantransportowy@umww.pl. W tym okresie do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wpłynęło 31 pism, z czego:

 • 7 stanowiły uzgodnienia z sąsiednimi województwami,
 • 1 opinia,
 • 23 wnioski i uwagi ze strony społeczeństwa i stowarzyszeń.

„Raport z konsultacji społecznych” zawiera szczegółowo sposób rozstrzygnięcia uwagi i wniosków a także opinii oraz uzgodnień.

Z dodatkowymi informacjami można zapoznać się pod adresem strony: http://www.plantww.pl

 • Załącznik 1 Sieć transportowa województwa wielkopolskiego stan obecny 2014 - pobierz dokument
 • Załącznik 2 Sieć linii publicznego transportu zbiorowego stan obecny 2014 - pobierz dokument
 • Załącznik 3 Sieć linii publicznego transportu zbiorowego stan przejściowy 2017 - pobierz dokument
 • Załącznik 4 Sieć transportowa województwa wielkopolskiego stan docelowy 2025 - pobierz dokument
 • Załącznik 5 Sieć linii publicznego transportu zbiorowego stan docelowy 2025 - pobierz dokument
 • Prognoza oddziaływania na środowisko PTWW - pobierz dokument
 • Załącznik 1 Formy Ochrony Przyrody - pobierz dokument
 • Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego - pobierz dokument
 • Raport z konsultacji społecznych - pobierz dokument


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-02-18 Jerzy Kriger
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-02-18 08:13:31 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2024-06-06 08:45:02 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 32791 razy
UMWW ©2024