do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 25.02.2016 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

1641/2016

powołania komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert złożonych na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2016

Uchwała

 1.  

1642/2016

powołania komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert złożonych na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej na rzecz poprawy i rozwoju bazy sportowej w roku 2016

Uchwała

 1.  

1643/2016

powołania komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert złożonych na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa, w tym na rzecz poprawy i rozwoju bazy turystycznej, w roku 2016

Uchwała

 1.  

1644/2016

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2016

Uchwała

 1.  

1645/2016

przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu za 2015 rok

Uchwała

 1.  

1646/2016

zatwierdzenia sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności za rok 2015 Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Uchwała

 1.  

1647/2016

zatwierdzenia cennika usług świadczonych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Uchwała

 1.  

1648/2016

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020

Uchwała

 1.  

1649/2016

przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.03.01-IZ-00-30-001/16 dla Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020

Uchwała

 1.  

1650/2016

zmiany nr 905/2015 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictw pracownikom Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

1651/2016

przyjęcia rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego za rok 2015

Uchwała

 1.  

1652/2016

wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013 na wykreślenie hipotek umownych ustanowionych celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Instytucji Zarządzającej związanych z realizacją umowy o dofinansowanie nr UDA-RPWP.01.02.03-30-026/09 zawartej 23 lutego 2010 r. z beneficjentem M.O.L. ROMGUM Ławicki i Spółka Spółka Jawna dotyczącej projektu „Poprawa konkurencyjności i rozwój firmy „M.O.L. ROMGUM” poprzez zakup innowacyjnego ciągu technologicznego do produkcji wyrobów gumowych”

Uchwała

 1.  

1653/2016

udzielenia radcy prawnemu Tomaszowi Żłobickiemu pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania Zarządu Województwa Wielkopolskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013 w postępowaniach o wykreślenie hipotek umownych ustanowionych celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Instytucji Zarządzającej związanych z realizacją umowy o dofinansowanie nr UDA –RPWP.01.02.03-30-026/09-00 zawartej 23 lutego 2010 r. z beneficjentem M.O.L. ROMGUM Ławicki i Spółka Jawna dotyczącej projektu „Poprawa konkurencyjności i rozwój firmy „M.O.L. ROMGUM” poprzez zakup innowacyjnego ciągu technologicznego do produkcji wyrobów gumowych”

Uchwała

 1.  

1654/2016

uzgodnienia kandydatury Pani Justyny Kałużyńskiej-Markockiej na stanowisko zastępcy dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Uchwała

 1.  

1655/2016

uzgodnienia kandydatury Pana dra Antoniego Pelczyka na stanowisko zastępcy dyrektora ds. programowych Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Uchwała

 1.  

1657/2016

przyznania stypendiów Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury na rok 2016

Uchwała

 1.  

1658/2016

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2016

Uchwała

 1.  

1659/2016

przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2015 rok instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Instytucji Filmowej „Film-Art” dla której organizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 1.  

1660/2016

upoważnienia pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu do przyjmowania i składania do skrytki bankowej oraz zwrotu beneficjentom dokumentów prawnego zabezpieczenia umów przyznania pomocy

Uchwała

 1.  

1661/2016

wyrażenia zgody na lokalizację przyłącza gazowego z zespołem redukcyjno-pomiarowym w Poznaniu, przy ul. Juraszów 7/19

Uchwała

 1.  

1662/2016

udzielenia pełnomocnictwa Prezes Zarządu Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Koninie

Uchwała

 1.  

1663/2016

rozłożenia na raty oraz odmowy umorzenia należności Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

 1.  

1664/2016

sprzedaży nieruchomości na rzecz Miasta Leszna za cenę obniżoną

Uchwała

 1.  

1665/2016

wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń użytkowych przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu

Uchwała

 1.  

1666/2016

zmiany uchwały nr 875/2015 z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie: wynajęcia pomieszczeń biurowych zlokalizowanych w budynku położonym w Poznaniu przy al. Niepodległości 18 oraz sporządzenia wykazu nieruchomości

Uchwała

 1.  

1667/2016

wyrażenia zgody na wynajmowanie mienia nieruchomego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Uchwała

 1.  

1668/2016

wyrażenia zgody na wynajmowanie sali wykładowej przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Uchwała

 1.  

1669/2016

wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia użytkowego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu

Uchwała

 1.  

1670/2016

wyrażenia zgody na wynajęcie i użyczenie pomieszczeń przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Uchwała

 1.  

1671/2016

zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na świadczenie usługi dystrybucji 10 wydań magazynu samorządowego „Monitor Wielkopolski” (miesięcznik) jako dodatku załączanego do czasopism na terenie województwa wielkopolskiego, w podziale na 4 części, w okresie od kwietnia 2016 roku do stycznia 2017 roku włącznie

Uchwała

 1.  

1672/2016

zatwierdzenia trybu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyprodukowanie oraz emisję na antenie radia magazynu ekonomicznego oraz zwiastunów o Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

1673/2016

zatwierdzenia trybu zamówienia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie ekspertyzy pn. „Dostępność oraz uwarunkowania rozwoju i wykorzystania terenów inwestycyjnych w województwie wielkopolskim.”

Uchwała

 1.  

1674/2016

zmiany uchwały nr 398/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 2 kwietnia 2015 r. zatwierdzającej Instrukcję Wykonawczą Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Program Operacyjnym na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

1675/2016

zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 479/2015 z 30 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

1676/2016

zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1336/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2016

Uchwała

 1.  

1677/2016

zmiany Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 397/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

1678/2016

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

1679/2016

przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-001/16 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs nr RPWP.03.03.03.-IZ-00-30-001/16)

Uchwała

 1.  

1680/2016

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1. „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkursu Nr RPWP.03.03.01-IZ-00-30-001/16)

Uchwała

 1.  

1681/2016

przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.03.03.01-IZ-00-30-001/16 dla Działania 3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1. „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

1682/2016

wyboru projektów do dofinansowania dla Działania 4.4. „Zachowanie i ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałanie 4.4.2. „Wydarzenia kulturalne”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (konkurs Nr RPWP.04.04.02-IZ-00-30-001/15)

Uchwała

 1.  

1683/2016

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 1.3 „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego”, Poddziałania 1.3.2 „Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.01.03.02-IZ-00-30-001/16)

Uchwała

 1.  

1684/2016

przyjęcia regulaminu konkursu nr RPWP.01.03.02-IZ-00-30-001/16 dla Działania 1.3 „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego”, Poddziałania 1.3.2 „Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

1685/2016

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.1 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.09.03.01-IZ-00-30-001/16)

Uchwała

 1.  

1686/2016

przyjęcia regulaminu konkursu nr RPWP.09.03.01-IZ-00-30-001/16 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.1 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

1687/2016

przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego za 2015 r.

Uchwała

 1.  

1688/2016

nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2016-02-25 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-03-21 14:14:35 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1956 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014