do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 24.09.2015 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

1.

1053/2015

przyjęcia listy rankingowej projektów w III edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”

Uchwała

2.

1054/2015

zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na rok 2015

Uchwała

3.

1055/2015

zatwierdzenia cennika usług świadczonych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Uchwała

4.

1056/2015

wyrażenia stanowiska dotyczącego pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej nr 6217P na terenie Powiatu Kaliskiego

Uchwała

5.

1057/2015

wyrażenia stanowiska dotyczącego pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej nr 4597P na terenie Powiatu Kaliskiego

Uchwała

6.

1058/2015

wyrażenia stanowiska dotyczącego pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Kaliskiego (droga nr 3247P, 4587P, 4605P)

Uchwała

7.

1059/2015

wyrażenia stanowiska dotyczącego pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Kaliskiego (droga 4613P, 4328P)

Uchwała

8.

1060/2015

wyrażenia stanowiska dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 4590P na terenie Powiatu Kaliskiego

Uchwała

9.

1061/2015

wyrażenia stanowiska dotyczącego pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych (ulic) położonych w mieście Jarocin (droga powiatowa Nr 4212P, 4220P, 4232P, 4241P, 4256P)

Uchwała

10.

1062/2015

wyrażenia zgody na dokonanie przez p. Pawła Katarzyńskiego p. o. Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu czynności przekraczającej zakresu udzielonego pełnomocnictwa

Uchwała

11.

1063/2015

wyrażenia stanowiska dotyczącego pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Kaliskiego (6232P)

Uchwała

12.

1064/2015

zmieniającej uchwałę nr 1001/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia
10 września 2015 r. w sprawie: przyjęcia zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.1 Aktywna integracja - projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

13.

1065/2015

w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/15 dla  Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

14.

1066/2015

w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Działania 6.2. Aktywizacja zawodowa, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

15.

1068/2015

zatwierdzenia Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015 w województwie wielkopolskim

Uchwała

16.

1070/2015

przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.06.03.01-IZ-00-30-001/15 dla Działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość  realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała
Załącznik 1
Załącznik 2

17.

1071/2015

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

18.

1072/2015

przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.06.04.01-IZ-00-30-001/15 dla Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

19.

1073/2015

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

20.

1074/2015

przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.03.01-IZ-00-30-001/15 dla Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała
Załącznik

21.

1075/2015

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

22.

1076/2015

ogłoszenia konkursu i ustalenia regulaminu na wyłonienie partnerów projektu kluczowego „Gospodarna Wielkopolska” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2  Promocja gospodarcza regionu

Uchwała

23.

1077/2015

wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Uchwała

24.

1078/2015

wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu mieszkalnego przez Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach

Uchwała

25.

1079/2015

wyrażenia zgody na remont dachu i naprawę elewacji budynku przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu

Uchwała

26.

1080/2015

wyrażenia zgody na wynajęcie powierzchni przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.

Uchwała

27.

1081/2015

użyczenia nieruchomości w Koninie, przy ul. Wyszyńskiego 1,na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

Uchwała

28.

1082/2015

zmieniającej uchwałę w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej w Gołaszewie, Koźminie Wielkopolskim, Książenicach, Leonowie, Pile, Posadzie, Słupcy, Swobodzie, Żerkowie

Uchwała

29.

1083/2015

zmiany uchwały nr 398/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 2 kwietnia 2015 r. zatwierdzającej Instrukcję Wykonawczą Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Program Operacyjnym na lata 2014-2020

Uchwała

30.

1084/2015

zatwierdzenia wzoru umowy o dofinansowanie  projektu  w ramach Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała

31.

1085/2015

przyjęcia zasad naboru wniosków o dofinansowanie dla projektów pozakonkursowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.1 i Działanie 10.2

Uchwała

32.

1086/2015

zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 479/2015 z 30 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

33.

1087/2015

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.01.05.02-IZ-00-30-001/15)

Uchwała

34.

1088/2015

przyjęcia regulaminu konkursu nr RPWP.01.05.02-IZ-00-30-001/15 dla Działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

35.

1089/2015

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.01.05.02-IZ-00-30-002/15)

Uchwała

36.

1090/2015

przyjęcia regulaminu konkursu nr RPWP.01.05.02-IZ-00-30-002/15 dla Działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

37.

1091/2015

wyboru wniosku o dofinansowanie Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zgłoszonego w ramach projektu kluczowego „E-szpital – rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w obszarze ochrony zdrowia” w ramach Działania 2.7 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego lata 2007-2013

Uchwała

38.

1092/2015

udzielenia upoważnienia Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu z siedzibą w Poznaniu, w zakresie przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na „Remont korytarza na II piętrze w budynku B przy al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu” w imieniu i na rzecz Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Uchwała

39.

1093/2015

nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-09-24 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-10-27 10:32:38 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2015-10-27 14:13:13 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 6088 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021