do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 29.12.2016 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

3050/2016

zatwierdzenia trybu oraz powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji: wentylacyjnej, ciepłowniczej, chłodniczej, wodociągowej i kanalizacji zamontowanych w budynku przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3051/2016

określenia wysokości dotacji na rok 2017 na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej dla organizacji pozarządowych, z którymi zawarto umowy wieloletnie na lata 2015-2017

Uchwała

 1.  

3052/2016

ustanowienia obrębów ochronnych na wodach województwa wielkopolskiego

Uchwała

 1.  

3053/2016

przyznania nagród i wyróżnień w XVI edycji Konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku 2016”

Uchwała

 1.  

3054/2016

określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt.: „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” realizowanego w ramach Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.3. Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 – projekt pozakonkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020

Uchwała

 1.  

3055/2016

przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej ze względu na ozon, za lata 2013 – 2015”

Uchwała

 1.  

3056/2016

przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej (w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P)

Uchwała

 1.  

3057/2016

wyrażenia zgody na głosowanie pisemne w trybie jawnym w sprawie podjęcia uchwał Wspólników Spółki „Port Lotniczy Poznań – Ławica” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu dotyczących zatwierdzenia zmienionego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2015 – 2019 oraz zatwierdzenia Planu Inwestycyjnego na rok 2017.

Uchwała

 1.  

3058/2016

upoważnienia Pana Pawła Borowskiego, Dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie do zawierania umów najmu pomieszczeń na działalność statutową dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie, Filia w Gostyniu i Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie, Filia w Rawiczu.

Uchwała

 1.  

3059/2016

identyfikacji projektu Miasta Kalisza pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” jako projektu pozakonkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3060/2016

powierzenia Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie realizacji Osi priorytetowej 6 „Rynek pracy”- Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ” oraz Działanie 6.2 „Aktywizacja zawodowa” i Osi priorytetowej 7 „Włączenie społeczne”- Działanie 7.1 „Aktywna integracja”

Uchwała

 1.  

3061/2016

zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie realizacji Osi priorytetowej 6 „Rynek pracy”- Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ” oraz Działanie 6.2 „Aktywizacja zawodowa” i Osi priorytetowej 7 „Włączenie społeczne”- Działanie 7.1 „Aktywna integracja”

Uchwała

 1.  

3062/2016

uchylenia uchwały nr 331/2015 z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Zasad kształcenia i doskonalenia zawodowego dla pracowników Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz uchylenia uchwały nr 1435/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie: aktualizacji Zasad kształcenia i doskonalenia zawodowego dla pracowników Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3063/2016

zatwierdzenia Zasad kształcenia i doskonalenia zawodowego dla pracowników Instytucji Pośredniczących w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)

Uchwała

 1.  

3064/2016

zmiany Uchwały nr 815/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie zatwierdzenia Zasad Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w zakresie korzystania z pomocy technicznej – Oś priorytetowa 10

Uchwała

 1.  

3065/2016

zmiany Uchwały nr 840/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie decyzji o dofinansowaniu dla projektów Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3066/2016

zatwierdzenia tekstu jednolitego Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Program Operacyjnym na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3067/2016

zmiany Uchwały Nr 399/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Opisu Funkcji i Procedur dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3068/2016

zatwierdzenia Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na 2017 r.

Uchwała

 1.  

3069/2016

wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.08.03.05-IZ-00-30-001/16 dla Działania 8.3 „Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałania 8.3.5 „Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3070/2016

wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.09.03.05-IZ-00-30-001/16 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.5 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3071/2016

zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01-IZ-00-30-001/16 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3072/2016

wyboru wniosku o dofinansowanie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zgłoszonego w ramach projektu pozakonkursowego „Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny PoD- Chodzież – Piła Główna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020”, w ramach Działania 5.2 „Transport kolejowy”, Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej” znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3073/2016

zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.02.01.02-IZ-00-30-001/16 dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3074/2016

wynajęcia lokalu użytkowego położonego przy pl. Paderewskiego 1 w Kościanie oraz sporządzenia wykazu nieruchomości.

Uchwała

 1.  

3075/2016

przyznania nagrody rocznej dla Pani Barbary Skibskiej – Dyrektor Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Śremie

Uchwała

 1.  

3076/2016

przyznania nagrody rocznej dla Pana Aleksandra Barinow – Wojewódzkiego – Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3077/2016

przyznania nagrody rocznej dla Pana Wojciecha Grzelaka – Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu

Uchwała

 1.  

3078/2016

przyznania nagrody rocznej dla Pana Jacka Łukomskiego Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3079/2016

przyznania nagrody rocznej dla Pana Sławomira Wysockiego – Dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy

Uchwała

 1.  

3080/2016

przyznania nagrody rocznej dla Pana Wojciecha Romanowskiego – Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego w Śremie

Uchwała

 1.  

3081/2016

uchwalenia harmonogramu realizacji zadań w 2016 roku wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2013 – 2017

Uchwała

 1.  

3082/2016

zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2016

Uchwała

 1.  

3083/2016

zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2016

Uchwała

 1.  

3084/2016

zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok

Uchwała

 1.  

3085/2016

zmieniająca uchwałę Nr 1508/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie; uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami

Uchwała

 1.  

3086/2016

dokonania zmiany planu finansowego dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek na 2016 rok, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Uchwała

 1.  

3087/2016

dokonania zmiany w planie finansowym wydatków rachunku dochodów jednostek na 2016 rok, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Uchwała

 1.  

3088/2016

zmieniająca uchwałę Nr 1550/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: trybu składania i terminów sporządzania wniosków dotyczących zmian w budżecie Województwa Wielkopolskiego i Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego”

Uchwała

 1.  

3089/2016

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne”

Uchwała

 1.  

3090/2016

zmieniająca Uchwałę Nr 3020/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie ustalenia zasad scentralizowanego rozliczenia podatku od towarów i usług w Województwie Wielkopolskim.

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2016-12-29 Adam Habryło
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2017-01-13 15:24:47 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2369 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014